Home Notice
PDF Print E-mail

त्रिभुवन विश्वविद्यालय
सेवा आयोगको कार्यालय


अत्यन्त जरुरी सूचना


त्रि. वि. सेवा आयोगको कार्यालयवाट मिति २०६८/१२/११ मा प्रकाशित विज्ञापन नं. ३/२०६८/०६९  (खुल्ला प्रतियोगिता) अन्तर्गत विभिन्न प्रशासनिक पदहरु स्थायी पदपूर्तिका लागि दरखास्त आह्वान गरिएकोमा विशेष कारणवस उक्त विज्ञापनसंग सम्वन्धित सवै कामकारवाहीहरु अर्को सूचना प्रकाशित नहुन्जेल सम्मका लागि स्थगित गरिएको व्यहोरा सम्वन्धित सवैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

 

अन्य सुचना

विज्ञापान नं विवरण पुरा विवरण
६÷२०७०–०७१ विज्ञापन नंं ६÷२०७०–०७१ (खुल्ला प्रतियोगिता) अन्तरगत कम्प्युटर सम्वन्धी ज्ञानको प्रयोगात्मक परीक्षाको विभिन्न पदहरुमा आवेदन गर्ने न्यूनतम योग्यता पुगेका उम्मेदवारहरुको नामावली सम्वन्धी सूचना
डाउन्लोड गर्नुहोस
६÷२०७०–०७१ विज्ञापन नंं ६÷२०७०–०७१ (खुल्ला प्रतियोगिता) अन्तरगत विभिन्न प्रशासनिक पदहरुमा आवेदन दिने योग्यता पुगेका उम्मेदवारहरुको कम्प्युटर प्रयोग सम्वन्धी ज्ञानको प्रयोगात्मक परीक्ष
डाउन्लोड गर्नुहोस
९÷२०७०–०७१ विज्ञापन नंं ९÷२०७०–०७१(आन्तरिक प्रतियोगिता) अन्तरगत विभिन्न विषयहरुका प्राध्यापक र सह–प्राध्यापक पदमा आवेदन दिने योग्यता पुगेका उम्मेदवारहरुको अन्तरवार्ता
डाउन्लोड गर्नुहोस
७÷०६९–०७०, २÷२०७०÷०७१, ३÷२०७०÷०७१ विज्ञापन नं. ७÷०६९–०७०(आन्तरिक प्रतियोगिता) र २÷२०७०÷०७१(आन्तरिक प्रतियोगिता), ३÷२०७०÷०७१(आन्तरिक प्रतियोगिता) अन्तरगत पदमा आवेदन दिने योग्यता पुगेका उम्मेदवारहरुको अन्तरवाता
डाउन्लोड गर्नुहोस
८÷२०७०–०७१ विज्ञापन नं. ८÷२०७०–०७१ (विशेष आन्तरिक खुल्ला प्रतियोगिता) अन्तगर्त विभिन्न विषयको उप–प्राध्यापक पदमा आवेदन दिने योग्यता पुगेका उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षा
डाउन्लोड गर्नुहोस
६÷२०७०–०७१ विज्ञापन नंं ६÷२०७०–०७१ (खुल्ला प्रतियोगिता) अन्तगर्त विभिन्न प्रशासनिक पदहरुमा आवेदन दिने योग्यता पुगेका उम्मेदवारहरुको कम्प्यूटर प्रयोगात्मक परीक्षा र लिखित परीक्षा
डाउन्लोड गर्नुहोस
२/२०६९–०७० विज्ञापन नं २/२०६९–०७० (आन्तरिक प्रतियोगिता) अन्तरगत विभिन्न विषयको सह–प्राध्यापक पदमा आवेदन दिने योग्यता पुगेका निम्नलिखित उम्मेदवारहरुको अन्तरवार्ता
डाउन्लोड गर्नुहोस
२/२०६९–०७० विज्ञापन नंं २÷२०६९–०७० (आन्तरिक प्रतियोगिता) अन्तरगत व्यवसायिक अर्थशास्त्र विषयको प्राध्यापक पदमा आवेदन दिने योग्यता पुगेका निम्नलिखित उम्मेदवारहरुको अन्तरवार्ता
डाउन्लोड गर्नुहोस
२/२०६९–०७० विज्ञापन नं २/२०६९–०७० (आन्तरिक प्रतियोगिता) अन्तरगत विभिन्न विषयको प्राध्यापक र सह–प्राध्यापक पदमा आवेदन दिने योग्यता पुगेका निम्नलिखित उम्मेदवारहरुको अन्तरवार्ता
डाउन्लोड गर्नुहोस
२/२०६९–०७० विज्ञापन नं २/२०६९–०७० (आन्तरिक प्रतियोगिता) अन्तरगत विभिन्न विषयको प्राध्यापक र सह–प्राध्यापक पदमा आवेदन दिने योग्यता पुगेका निम्नलिखित उम्मेदवारहरुको अन्तरवार्ता
डाउन्लोड गर्नुहोस
३/ २०६९-०७० विज्ञापन नं. ३÷२०६९–०७० (खुल्ला प्रतियोगिता)सम्बन्धि सूचना
डाउन्लोड गर्नुहोस
१/ २०६९-०७० बिज्ञापन न। १/ २०६९-०७० (बिशेष बढुवा) सम्बन्धि सूचना
डाउन्लोड गर्नुहोस
२ / २०६८-०६९ लिखित परीक्षा सम्बन्धि सूचना
डाउन्लोड गर्नुहोस
७ / २०६७-२०६८ अन्तर्वार्ता सम्बन्धि सूचना
डाउन्लोड गर्नुहोस
२/ २०६८-२०६९ अन्तर्वार्ता सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना
डाउन्लोड गर्नुहोस
 

Powered by HealthNet Nepal.