त्रिभुवन विश्वविद्यालय
सेवा आयोगको कार्यालय

बिज्ञापन । सुचना

प्रकाशित मिति विवरण पुरा विवरण
2073/12/07

त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको कार्यालय विज्ञापन सम्वन्धी संशोधित सूचना

डाउन्लोड गर्नुहोस 
2073/12/04

त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको कार्यालय विज्ञापन नं. १८÷२०७३–०७४ (खुल्ला प्रतियोगिता)

डाउन्लोड गर्नुहोस
2073/12/04

त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको कार्यालय
विज्ञापन नं. १५÷२०७३–०७४ (खुल्ला प्रतियोगिता)

डाउन्लोड गर्नुहोस
2073/12/04

त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको कार्यालय
विज्ञापन नं. १४।२०७३–०७४ (आन्तरिक प्रतियोगिता)

डाउन्लोड गर्नुहोस
2073/11/24 त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको कार्यालय विज्ञापन नं । १७÷२०७३–०७४ (आन्तरिक प्रतियोगिता) डाउन्लोड गर्नुहोस
2073/11/24 त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोग्को कार्यालय : विज्ञापन नं. १६÷२०७३–०७४ (बढुवा) डाउन्लोड गर्नुहोस
विज्ञापन नं.  १८/२०७३–०७४ (खुल्ला प्रतियोगिता) त्रिभुवन   विश्वविद्यालय   अन्तगतका   विभिन्न   निकायका   निमित्त   निम्न   लिखित   प्रशासनिक   पदहरू.... डाउन्लोड गर्नुहोस
 

त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको कार्यालय लिखित परीक्षा सम्वन्धी सूचना
विज्ञापन नंं २३÷०७२÷०७३ (विशेष आन्तरिक खुल्ला प्रतियोगिता)
विज्ञापन नंं २÷०७३÷०७४ (खुल्ला प्रतियोगिता)
विज्ञापन नंं ३÷०७३÷०७४ (खुल्ला प्रतियोगिता)

डाउन्लोड गर्नुहोस