त्रिभुवन विश्वविद्यालय

सेवा आयोगको कार्यालय

अन्तरवार्ता को नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सूचना

प्रकाशित मिति विवरण पुरा विवरण
2076/06/09

त्रिभुवन विश्वविद्यालय
सेवा आयोगको कार्यालय
नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको कार्यालयबाट प्रकाशित देहायका विज्ञापन अन्तर्गत विभित्र विषयको सहप्राध्यापक पदमा आवेदन दिई अन्तरवार्तामा सम्मिलित भएका उम्मेदवारहरूमध्ये देहायका उम्मेदवार सफल हुनु भएकोले आयोगको निर्णयानुसार पदोत्रतिका लागि सिफारिस गरिएको सूचना त्रि. वि. सेवा आयोगको कार्यालय, कीर्तिपुरमा टाँस गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैमा जानकारी गराइन्छ ।

download

डाउन्लोड गर्नुहोस
2076/06/08

त्रिभुवन विश्वविद्यालय
सेवा आयोगको कार्यालय
नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना

त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको कार्यालयबाट प्रकाशित देहायका विज्ञापन अन्तर्गत विभित्र विषयको सहप्राध्यापक पदमा आवेदन दिई अन्तरवार्तामा सम्मिलित भएका उम्मेदवारहरूमध्ये देहायका उम्मेदवारहरू सफल हुनु भएकोले आयोगको निर्णयानुसार पदोत्रतिका लागि सिफारिस गरिएको सूचना त्रि. वि. सेवा आयोगको कार्यालय, कीर्तिपुरमा टाँस गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैमा जानकारी गराइन्छ ।

download

डाउन्लोड गर्नुहोस
2076/06/07

त्रिभुवन विश्वविद्यालय
सेवा आयोगको कार्यालय
नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको कार्यालयबाट प्रकाशित देहायका विज्ञापन अन्तर्गत विभित्र विषयको सहप्राध्यापक पदमा
आवेदन दिई अन्तरवार्तामा सम्मिलित भएका उम्मेदवारहरूमध्ये देहायका उम्मेदवारहरू सफल हुनु भएकोले आयोगको
निर्णयानुसार पदोत्रतिका लागि सिफारिस गरिएको सूचना त्रि. वि. सेवा आयोगको कार्यालय, कीर्तिपुरमा टाँस गरिएको व्यहोरा
सम्बन्धित सबैमा जानकारी गराइन्छ ।

download

डाउन्लोड गर्नुहोस
2076/06/06

त्रिभुवन विश्वविद्यालय
सेवा आयोगको कार्यालय
नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको कार्यालयबाट प्रकाशित देहायका विज्ञापन अन्तर्गत विभित्र विषयको सहप्राध्यापक पदमा आवेदन दिई अन्तरवार्तामा सम्मिलित भएका उम्मेदवारहरूमध्ये देहायका उम्मेदवारहरू सफल हुनु भएकोले आयोगको निर्णयानुसार पदोत्रतिका लागि सिफारिस गरिएको सूचना त्रि. वि. सेवा आयोगको कार्यालय, कीर्तिपुरमा टाँस गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैमा जानकारी गराइन्छ ।

download

डाउन्लोड गर्नुहोस
2076/06/05

त्रिभुवन विश्वविद्यालय
सेवा आयोगको कार्यालय
नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको कार्यालयबाट प्रकाशित देहायका विज्ञापन अन्तर्गत विभित्र विषयको सहप्राध्यापक पदमा आवेदन दिई अन्तरवार्तामा सम्मिलित भएका उम्मेदवारहरूमध्ये देहायका उम्मेदवारहरू सफल हुनु भएकोले आयोगको निर्णयानुसार पदोत्रतिका लागि सिफारिस गरिएको सूचना त्रि. वि. सेवा आयोगको कार्यालय, कीर्तिपुरमा टाँस गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैमा जानकारी गराइन्छ ।

download

डाउन्लोड गर्नुहोस
2076/06/03

त्रिभुवन विश्वविद्यालय
सेवा आयोगको कार्यालय
नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना

त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको कार्यालयबाट प्रकाशित देहायका विज्ञापन अन्तर्गत विभित्र विषयको सहप्राध्यापक पदमा आवेदन दिई अन्तरवार्तामा सम्मिलित भएका उम्मेदवारहरूमध्ये देहायका उम्मेदवारहरू सफल हुनु भएकोले आयोगको निर्णयानुसार पदोत्रतिका लागि सिफारिस गरिएको सूचना त्रि. वि. सेवा आयोगको कार्यालय, कीर्तिपुरमा टाँस गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैमा जानकारी गराइन्छ ।

download

डाउन्लोड गर्नुहोस
2076/06/02

त्रिभुवन विश्वविद्यालय
सेवा आयोगको कार्यालय
नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना

त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको कार्यालयबाट प्रकाशित देहायका विज्ञापन अन्तर्गत विभित्र विषयको सहप्राध्यापक पदमा आवेदन दिई अन्तरवार्तामा सम्मिलित भएका उम्मेद्वारहरूमध्ये देहायका उम्मेद्वारहरू सफल हुनु भएकोले त्रि. वि. सेवा आयोगको निर्णयानुसार पदोत्रतिका लागि सिफारिस गरिएको सूचना त्रि. वि. सेवा आयोगको कार्यालय, कीर्तिपुरमा टाँस गरिएकाले सम्बन्धित सबैमा जानकारी गराइन्छ ।

download

डाउन्लोड गर्नुहोस
2076/06/01

त्रिभुवन विश्वविद्यालय
सेवा आयोगको कार्यालय

नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना

त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको कार्यालयबाट प्रकाशित देहायका विज्ञापन अन्तर्गत विभित्र विषयको सहप्राध्यापक पदमा आवेदन दिई अन्तरवार्तामा सम्मिलित भएका उम्मेद्वारहरूमध्ये देहायका उम्मेद्वारहरू सफल हुनु भएकोले त्रि. वि. सेवा आयोगको निर्णयानुसार पदोत्रतिका लागि सिफारिस गरिएको सूचना त्रि. वि. सेवा आयोगको कार्यालय, कीर्तिपुरमा टाँस गरिएकाले सम्बन्धित सबैमा जानकारी गराइन्छ ।

download

डाउन्लोड गर्नुहोस
2076/03/16

त्रिभुवन विश्वविद्यालय
सेवा आयोगको कार्यालय
नतिजा प्रकाशनसम्बन्धी सूचना (सहप्राध्यापक) खुला प्रतियोगिता
समाजशास्त्र

download

डाउन्लोड गर्नुहोस
2076/03/16

त्रिभुवन विश्वविद्यालय
सेवा आयोगको कार्यालय
नतिजा प्रकाशनसम्बन्धी सूचना (सहप्राध्यापक) आन्तरिक प्रतियोगिता
समाजशास्त्र

 

download

डाउन्लोड गर्नुहोस
2076/03/15

नतिजा प्रकाशनसम्बन्धी सूचना

बिज्ञापन नं
७४÷२०७५÷०७६ (आन्तरिक प्रतियोगिता) अन्तर्गत संस्कृति बिषयको सहप्राध्यापक पदमा...

download

डाउन्लोड गर्नुहोस
2076/03/13

त्रिभुवन विश्वविद्यालय
सेवा आयोगको कार्यालय
नतिजा प्रकाशनसम्बन्धी सूचना(सहप्राध्यापक) आन्तरिक प्रतियोगिता
संगित, स्वास्थ्य शिक्षा

download

डाउन्लोड गर्नुहोस
2076/03/12

त्रिभुवन विश्वविद्यालय
सेवा आयोगको कार्यालय
नतिजा प्रकाशन सम्वन्धी सूचना (सहप्राध्यापक) आन्तरिक प्रतियोगिता
राजनीतिशास्त्र, शैक्षिक योजना तथा व्यवस्थापन

download

डाउन्लोड गर्नुहोस
2076/03/11

त्रिभुवन विश्वविद्यालय
सेवा आयोगको कार्यालय
नतिजा प्रकाशनसम्बन्धी सूचना
त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको कार्यालयबाट बिभिन्न क्याम्पसकालागि प्रकाशित निम्नलिखित बिज्ञापन
अन्तर्गत बिभिन्न बिषयको सहप्राध्यापक पदमा आवेदन दिई अन्तर्वार्तामा सम्मिलित भएका उम्मेदवारहरूमध्ये
देहायका उम्मेदवारहरू सफल हुनुभएकाले त्रि. वि. सेवा आयोगको निर्णयानुसार पदोन्नतिका लागि सिफारिस
गरिएको सूचना त्रि. वि. सेवा आयोगको कार्यालय, कीर्तिपुरमा टाँस गरिएकाले सम्बन्धित सबैको जानकारीका
लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

download

डाउन्लोड गर्नुहोस
2076/03/11

त्रिभुवन विश्वविद्यालय
सेवा आयोगको कार्यालय
नतिजा प्रकाशनसम्बन्धी सूचना
त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको कार्यालयबाट विभिन्न क्याम्पसका लागि प्रकाशित बिज्ञापन नं
१४२÷२०७५÷०७६ (खुला प्रतियोगिता) अन्तर्गत शिक्षाको आधार बिषयको सहप्राध्यापक पदमा आवेदन दिई
अन्तर्वार्तामा सम्मिलित भएका उम्मेदवारहरु मध्ये देहायका उम्मेदवार सफल हुनुभएकाले त्रि. वि. सेवा
आयोगको निर्णयानुसार स्थायी नियुक्तिकालागि सिफारिस गरिएको सूचना त्रि. वि. सेवा आयोगको कार्यालय,
कीर्तिपुरमा टाँस गरिएकाले सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

download

डाउन्लोड गर्नुहोस
2076/03/10 त्रिभुवन विश्वविद्यालय
सेवा आयोगको कार्यालय
नतिजा प्रकाशनसम्बन्धी सूचना (सहप्राध्यापक) आन्तरिक प्रतियोगिता
वनस्पतिशास्त्र, मानवशास्त्र

download

डाउन्लोड गर्नुहोस
2076/03/10 त्रिभुवन विश्वविद्यालय
सेवा आयोगको कार्यालय
नतिजा प्रकाशनसम्बन्धी सूचना (वनस्पतिशास्त्र)सहप्राध्यापक
खुला प्रतियोगिता

download

डाउन्लोड गर्नुहोस
2076/03/09

त्रिभुवन विश्वविद्यालय
सेवा आयोगको कार्यालय
नतिजा प्रकाशनसम्बन्धी सूचना

त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको कार्यालयबाट बिभिन्न क्याम्पसकालागि प्रकाशित निम्नलिखित बिज्ञापन
अन्तर्गत बिभिन्न बिषयकोसहप्राध्यापक पदमा आवेदन दिई अन्तर्वार्तामा सम्मिलित भएका उम्मेदवारहरूमध्ये
देहायका उम्मेदवारहरू सफल हुनुभएकाले त्रि. वि. सेवा आयोगको निर्णयानुसार पदोन्नतिका लागि सिफारिस
गरिएको सूचना त्रि. वि. सेवा आयोगकोकार्यालय, कीर्तिपुरमा टाँस गरिएकाले सम्बन्धित सबैको जानकारीका
लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

download

डाउन्लोड गर्नुहोस

2076/03/08

त्रिभुवन विश्वविद्यालय
सेवा आयोगको कार्यालय
नतिजा प्रकाशनसम्बन्धी सूचना

त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको कार्यालयबाट विभिन्न क्याम्पसका लागि प्रकाशित बिज्ञापन नं
१५०÷२०७५÷०७६ (खुला प्रतियोगिता) अन्तर्गत रसायनशास्त्र बिषयको सहप्राध्यापक पदमा आवेदन दिई
अन्तर्वार्तामा सम्मिलित भएका उम्मेदवारहरूमध्ये देहायका उम्मेदवार सफल हुनुभएकाले त्रि. वि. सेवा
आयोगको निर्णयानुसार स्थायी नियुक्तिकालागि सिफारिस गरिएको सूचना त्रि. वि. सेवा आयोगकोकार्यालय,
कीर्तिपुरमा टाँस गरिएकाले सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

download

डाउन्लोड गर्नुहोस

2076/03/06

त्रिभुवन विश्वविद्यालय
सेवा आयोगको कार्यालय
नतिजा प्रकाशनसम्बन्धी सूचना (रसायनशास्त्र) सहप्राध्यापक
आन्तरिक प्रतियोगिता

download

डाउन्लोड गर्नुहोस

2076/03/04

त्रिभुवन विश्वविद्यालय
सेवा आयोगको कार्यालय
नतिजा प्रकाशनसम्बन्धी सूचना (सहप्र्राध्यापक) आन्तरिक
भूगोल, विज्ञान शिक्षा

download

डाउन्लोड गर्नुहोस

2076/03/03

त्रिभुवन विश्वविद्यालय
सेवा आयोगको कार्यालय
नतिजा प्रकाशनसम्बन्धी सूचना (सहप्राध्यापक) आन्तरिक प्रतियोगिता
वन्यजन्तु संरक्षण तथा व्यवस्थापन, भाषा विज्ञान, राजनीतिशास्त्र शिक्षा, माइक्रावायोलोजी

download

डाउन्लोड गर्नुहोस

2076/03/02

त्रिभुवन विश्वविद्यालय
सेवा आयोगको कार्यालय
नतिजा प्रकाशनसम्बन्धी सूचना (सहप्राध्यापक) खुला प्रतियोगिता
भौतिकशास्त्र

download

डाउन्लोड गर्नुहोस

2076/03/02

त्रिभुवन विश्वविद्यालय
सेवा आयोगको कार्यालय
नतिजा प्रकाशनसम्बन्धी सूचना (सहप्राध्यापक) आन्तरिक
भौतिकशास्त्र, अर्वान प्लानिङ्ग

download

डाउन्लोड गर्नुहोस

2076/03/01

त्रिभुवन विश्वविद्यालय
सेवा आयोगको कार्यालय
नतिजा प्रकाशनसम्बन्धी सूचना


त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको कार्यालयबाट विभिन्न क्याम्पसका लागि प्रकाशित बिज्ञापन नंं १३७÷२०७५÷०७६ (खुला प्रतियोगिता) अन्तर्गत नेपाली

download

डाउन्लोड गर्नुहोस

2076/03/01

त्रिभुवन विश्वविद्यालय
सेवा आयोगको कार्यालय
नतिजा प्रकाशनसम्बन्धी सूचना (भूगोल शिक्षा) सहप्राध्यापक
आन्तरिक प्रतियोगिता

download

डाउन्लोड गर्नुहोस

2076/02/31

त्रिभुवन विश्वविद्यालय
सेवा आयोगको कार्यालय
नतिजा प्रकाशनसम्बन्धी सूचना (नेपाली) सहप्राध्यापक
आन्तरिक प्रतियोगिता

download

डाउन्लोड गर्नुहोस

 
2076/02/30

त्रिभुवन विश्वविद्यालय

सेवा आयोगको कार्यालय

नतिजा प्रकाशन सम्वन्धी सूचना (सहप्राध्यापक) आन्तरिक

भूगर्भशास्त्र, आर्किटेक्चर

download

डाउन्लोड गर्नुहोस

2076/02/29

त्रिभुवन विश्वविद्यालय
सेवा आयोगको कार्यालय
नतिजा प्रकाशनसम्बन्धी सूचना (सहप्राध्यापक) आन्तरिक
जनसंख्या अध्ययन, पाठ्यक्रम तथा मूल्याङ्कन

download

डाउन्लोड गर्नुहोस

2076/02/28

त्रिभुवन विश्वविद्यालय
सेवा आयोगको कार्यालय
नतिजा प्रकाशनसम्बन्धी सूचना (प्राणीशास्त्र) सहप्राध्यापक
आन्तरिक प्रतियोगिता

download

डाउन्लोड गर्नुहोस

2076/02/28

त्रिभुवन विश्वविद्यालय
सेवा आयोगको कार्यालय
नतिजा प्रकाशनसम्बन्धी सूचना (नेपाली शिक्षा) सहप्राध्यापक
खुला प्रतियोगिता

download

डाउन्लोड गर्नुहोस

2076/02/27

त्रिभुवन विश्वविद्यालय
सेवा आयोगको कार्यालय
नतिजा प्रकाशनसम्बन्धी सूचना (आन्तरिक) सहप्राध्यापक
कम्प्युटर इन्जिनियरिङ्ग, चित्रकला, नेपाली शिक्षा

download

डाउन्लोड गर्नुहोस

2076/02/26

त्रिभुवन विश्वविद्यालय
सेवा आयोगको कार्यालय
नतिजा प्रकाशनसम्बन्धी सूचना (तथ्याङ्कशास्त्र) सहप्राध्यापक
आन्तरिक प्रतियोगिता

download

डाउन्लोड गर्नुहोस

2076/02/24

त्रिभुवन विश्वविद्यालय

सेवा आयोगको कार्यालय
नतिजा प्रकाशनसम्बन्धी सूचना (सहप्राध्यापक) ग्रामिण विकास
खुला प्रतियोगिता

download

डाउन्लोड गर्नुहोस

2076/02/24

त्रिभुवन विश्वविद्यालय
सेवा आयोगको कार्यालय
नतिजा प्रकाशनसम्बन्धी सूचना (सहप्राध्यापक) आन्तरिक प्रतियोगिता
ग्रामिण विकास, जनसंख्या शिक्षा

download

डाउन्लोड गर्नुहोस

2076/02/23

त्रिभुवन विश्वविद्यालय
सेवा आयोगको कार्यालय
नतिजा प्रकाशनसम्बन्धी सूचना (आन्तरिक प्रतियोगिता) सहप्राध्यापक
गणित शिक्षा, जलवायु विज्ञान, इलेक्ट्रीकल इन्जिनियरिङ्ग, फरेष्ट युटिलाइजेशन

download

डाउन्लोड गर्नुहोस

2076/02/22

त्रिभुवन विश्वविद्यालय
सेवा आयोगको कार्यालय
नतिजा प्रकाशनसम्बन्धी सूचना (फरेष्ट मेनेजमेण्ट, गृहविज्ञान) सहप्राध्यापक
(आन्तरिक प्रतियोगिता)

download

डाउन्लोड गर्नुहोस

2076/02/22

त्रिभुवन विश्वविद्यालय
सेवा आयोगको कार्यालय
नतिजा प्रकाशनसम्बन्धी सूचना (मेकानिकल इन्जिनियरिङ्ग)सहप्राध्यापक
(खुला प्रतियोगिता

download

डाउन्लोड गर्नुहोस

2076/02/21

त्रिभुवन विश्वविद्यालय
सेवा आयोगको कार्यालय
नतिजा प्रकाशनसम्बन्धी सूचना (मेकानिकल इन्जिनियरिङ्ग) सहप्राध्यापक
आन्तरिक प्रतियोगिता

download

डाउन्लोड गर्नुहोस

2076/02/21

त्रिभुवन विश्वविद्यालय
सेवा आयोगको कार्यालय
नतिजा प्रकाशनसम्बन्धी सूचना (गणित) सहप्राध्यापक
खुला प्रतियोगिता

download

डाउन्लोड गर्नुहोस

2076/02/20

त्रिभुवन विश्वविद्यालय
सेवा आयोगको कार्यालय
नतिजा प्रकाशनसम्बन्धी सूचना (गणित)
सहप्राध्यापक (आन्तरिक प्रतियोगित)

download

डाउन्लोड गर्नुहोस

2076/02/17

त्रिभुवन विश्वविद्यालय
सेवा आयोगको कार्यालय
नतिजा प्रकाशनसम्बन्धी सूचना (इतिहास शिक्षा) सह–प्राध्यापक
आन्तरिक प्रतियोगिता

download

डाउन्लोड गर्नुहोस

2076/02/16

त्रिभुवन विश्वविद्यालय
सेवा आयोगको कार्यालय
नतिजा प्रकाशनसम्बन्धी सूचना

त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको कार्यालयबाट बिभिन्न क्याम्पसकालागि प्रकाशित निम्नलिखित बिज्ञापन अन्तर्गत बिभिन्न बिषयको प्राध्यापक र सहप्राध्यापक पदमा आवेदन दिई अन्तर्वार्तामा सम्मिलित भएका उम्मेदवारहरूमध्ये देहायका उम्मेदवारहरू सफल हुनुभएकाले त्रि. वि. सेवा आयोगको निर्णयानुसार पदोन्नतिका लागि सिफारिस गरिएको सूचना त्रि. वि. सेवा आयोगको कार्यालय, कीर्तिपुरमा टाँस गरिएकाले सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

download

डाउन्लोड गर्नुहोस

2076/02/15

त्रिभुवन विश्वविद्यालय
सेवा आयोगको कार्यालय
नतिजा प्रकाशनसम्बन्धी सूचना

त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको कार्यालयबाट बिभिन्न क्याम्पसकालागि प्रकाशित निम्नलिखित बिज्ञापन अन्तर्गत बिभिन्न बिषयको सहप्राध्यापक पदमा आवेदन दिई अन्तर्वार्तामा सम्मिलित भएका उम्मेदवारहरूमध्ये देहायका उम्मेदवारहरू सफल हुनुभएकाले त्रि. वि. सेवा आयोगको निर्णयानुसार पदोन्नतिका लागि सिफारिस गरिएको सूचना त्रि. वि. सेवा आयोगको कार्यालय, कीर्तिपुरमा टाँस गरिएकाले सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

download

डाउन्लोड गर्नुहोस

2076/02/14

त्रिभुवन विश्वविद्यालय
सेवा आयोगको कार्यालय
नतिजा प्रकाशनसम्बन्धी सूचना (व्यबस्थापन) सह–प्राध्यापक
खुला प्रतियोगिता

download

डाउन्लोड गर्नुहोस

2076/02/14

त्रिभुवन विश्वविद्यालय
सेवा आयोगको कार्यालय
नतिजा प्रकाशनसम्बन्धी सूचना (व्यबस्थापन) सह–प्राध्यापक
आन्तरिक प्रतियोगिता

download

डाउन्लोड गर्नुहोस

2076/02/08

त्रिभुवन विश्वविद्यालय
सेवा आयोगको कार्यालय
नतिजा प्रकाशन सम्वन्धी सूचना

त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको कार्यालयवाट विभिन्न क्याम्पसका लागि प्रकाशित भएको निम्न लिखित विज्ञापन अन्तर्गत विभिन्न विषयको सह–प्राध्यापक पदमा आवेदन दिई अन्तरवार्तामा सम्मिलित भएका उम्मेदवारहरु मध्ये देहायका उम्मेदवारहरु सफल हुनु भएकोले त्रि. वि. सेवा आयोगको निर्णयानुसार पदोन्नतीका लागि सिफारिश गरिएको सूचना त्रि. वि. सेवा आयोगको कार्यालय, कीर्तिपुरमा टाँस गरिएकोले सम्वन्धित सवैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

download

डाउन्लोड गर्नुहोस

2076/02/08

त्रिभुवन विश्वविद्यालय
सेवा आयोगको कार्यालय
नतिजा प्रकाशन सम्वन्धी सूचना

त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको कार्यालयवाट विभिन्न क्याम्पसको लागि प्रकाशित भएको विज्ञापन नंं १३५÷२०७५–०७६ (खुला प्रतियोगिता) अन्तर्गत अर्थशास्त्र विषयको सह–प्राध्यापक पदमा आवेदन दिई अन्तरवार्तामा सम्मिलित भएका उम्मेदवारहरु मध्ये देहायका उम्मेदवारहरु सफल हुनु भएकोले त्रि. वि. सेवा आयोगको निर्णयानुसार स्थायी नियुक्तिका लागि सिफारिश गरिएको सूचना त्रि. वि. सेवा आयोगको कार्यालय, कीर्तिपुरमा टाँस गरिएकोले सम्वन्धित सवैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

download

डाउन्लोड गर्नुहोस

2076/02/06

त्रिभुवन विश्वविद्यालय
सेवा आयोगको कार्यालय
नतिजा प्रकाशन सम्वन्धी सूचना

त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको कार्यालयवाट विभिन्न क्याम्पसका लागि प्रकाशित भएको निम्न लिखित विज्ञापन अन्तर्गत विभिन्न विषयको प्राध्यापक र सह–प्राध्यापक पदमा आवेदन दिई अन्तरवार्तामा सम्मिलित भएका उम्मेदवारहरु सफल हुनु भएकोले त्रि. वि. सेवा आयोगको निर्णयानुसार पदोन्नतीका लागि सिफारिश गरिएको सूचना त्रि. वि. सेवा आयोगको कार्यालय, कीर्तिपुरमा टाँस गरिएकोले सम्वन्धित सवैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

download

डाउन्लोड गर्नुहोस

2076/02/05

त्रिभुवन विश्वविद्यालय
सेवा आयोगको कार्यालय
नतिजा प्रकाशन सम्वन्धी सूचना

त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको कार्यालयवाट विभिन्न क्याम्पसका लागि प्रकाशित भएको निम्न लिखित विज्ञापन अन्तर्गत विभिन्न विषयको प्राध्यापक र सह–प्राध्यापक पदमा आवेदन दिई अन्तरवार्तामा सम्मिलित भएका उम्मेदवारहरु मध्ये देहायका उम्मेदवारहरु सफल हुनु भएकोले त्रि. वि. सेवा आयोगको निर्णयानुसार पदोन्नतीका लागि सिफारिश गरिएको सूचना त्रि. वि. सेवा आयोगको कार्यालय, कीर्तिपुरमा टाँस गरिएकोले सम्वन्धित सवैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

download

डाउन्लोड गर्नुहोस

2076/02/03

त्रिभुवन विश्वविद्यालय
सेवा आयोगको कार्यालय
नतिजा प्रकाशन सम्वन्धी सूचना (सह–प्राध्यापक) आन्तरिक प्रतियोगिता
जनप्रशासन, कानून, कम्प्यूटर विज्ञान

download

डाउन्लोड गर्नुहोस

2076/02/02

त्रिभुवन विश्वविद्यालय
सेवा आयोगको कार्यालय
नतिजा प्रकाशन सम्वन्धी सूचना

त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको कार्यालयवाट विभिन्न क्याम्पसका लागि प्रकाशित भएको विज्ञापन नंं ७६÷२०७५–०७६ (आन्तरिक प्रतियोगिता) अन्तर्गत अंग्रेजी शिक्षा विषयको सह–प्राध्यापक पदमा आवेदन दिई अन्तरवार्तामा सम्मिलित भएका उम्मेदवारहरु मध्ये देहायका उम्मेदवारहरु सफल हुनु भएकोले त्रि. वि. सेवा आयोगको निर्णयानुसार पदोन्नतीका लागि सिफारिश गरिएको सूचना त्रि. वि. सेवा आयोगको कार्यालय, कीर्तिपुरमा टाँस गरिएकोले सम्वन्धित सवैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

download

डाउन्लोड गर्नुहोस

2076/02/02

त्रिभुवन विश्वविद्यालय
सेवा आयोगको कार्यालय
नतिजा प्रकाशन सम्वन्धी सूचना

त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको कार्यालयवाट विभिन्न क्याम्पसको लागि प्रकाशित भएको विज्ञापन नंं १४०÷२०७५–०७६ (खुला प्रतियोगिता) अन्तर्गत अंग्रेजी शिक्षा विषयको सह–प्राध्यापक पदमा आवेदन दिई अन्तरवार्तामा सम्मिलित भएका उम्मेदवारहरु मध्ये देहायका उम्मेदवार सफल हुनु भएकोले त्रि. वि. सेवा आयोगको निर्णयानुसार स्थायी नियुक्तिका लागि सिफारिश गरिएको सूचना त्रि. वि. सेवा आयोगको कार्यालय, कीर्तिपुरमा टाँस गरिएकोले सम्वन्धित सवैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

download

डाउन्लोड गर्नुहोस

2076/02/01

त्रिभुवन विश्वविद्यालय
सेवा आयोगको कार्यालय
नतिजा प्रकाशन सम्वन्धी सूचना (आन्तरिक प्रतियोगिता)
सह–प्राध्यापक (अंग्रेजी)

download

डाउन्लोड गर्नुहोस

2076/02/01

त्रिभुवन विश्वविद्यालय
सेवा आयोगको कार्यालय
नतिजा प्रकाशन सम्वन्धी सूचना (खुला प्रतियोगिता)
सह–प्राध्यापक (अंग्रेजी)

download

डाउन्लोड गर्नुहोस

2076/01/24

त्रिभुवन विश्वविद्यालय
सेवा आयोगको कार्यालय
नतिजा प्रकाशन सम्वन्धी सूचना (प्राध्यापक)
संस्कृति, नेपाली, समाजशास्त्र( आन्तरिक प्रतियोगिता)

download

डाउन्लोड गर्नुहोस

2076/01/23

त्रिभुवन विश्वविद्यालय
सेवा आयोगको कार्यालय
नतिजा प्रकाशन सम्वन्धी सूचना
त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको कार्यालयवाट विभिन्न क्याम्पसका लागि प्रकाशित भएको निम्नलिखित
विज्ञापन अन्तर्गत विभिन्न विषयको प्राध्यापक पदमा आवेदन दिई अन्तरवार्तामा सम्मिलित भएका
उम्मेदवारहरु मध्ये देहायका उम्मेदवारहरु सफल हुनु भएकोले त्रि. वि. सेवा आयोगको निर्णयानुसार
पदोन्नतीका लागि सिफारिश गरिएको सूचना त्रि. वि. सेवा आयोगको कार्यालय, कीर्तिपुरमा टाँस गरिएकोले
सम्वन्धित सवैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

download

डाउन्लोड गर्नुहोस

2076/01/23

त्रिभुवन विश्वविद्यालय
सेवा आयोगको कार्यालय
नतिजा प्रकाशन सम्वन्धी सूचना
त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको कार्यालयवाट विभिन्न क्याम्पसको लागि प्रकाशित भएको विज्ञापन नं
१२८÷२०७५–०७६ (खुला प्रतियोगिता) अन्तर्गत स्वास्थ शिक्षा विषयको प्राध्यापक पदमा आवेदन दिई
अन्तरवार्तामा सम्मिलित भएका उम्मेदवारहरु मध्ये देहायका उम्मेदवार सफल हुनु भएकोले त्रि. वि. सेवा
आयोगको निर्णयानुसार स्थायी नियुक्तिका लागि सिफारिश गरिएको सूचना त्रि. वि. सेवा आयोगको कार्यालय,
कीर्तिपुरमा टाँस गरिएकोले सम्वन्धित सवैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

download

डाउन्लोड गर्नुहोस

2076/01/22

त्रिभुवन विश्वविद्यालय
सेवा आयोगको कार्यालय
नतिजा प्रकाशन सम्वन्धी सूचना (प्राध्यापक) आन्तरिक
(राजनीतिशास्त्र, शैक्षिक योजना तथा व्यवस्थापन र नेचुरल रिसोर्स म्यानेजमेन्ट)

download

डाउन्लोड गर्नुहोस

2076/01/20

त्रिभुवन विश्वविद्यालय
सेवा आयोगको कार्यालय
नतिजा प्रकाशन सम्वन्धी सूचना

त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको कार्यालयवाट विभिन्न क्याम्पसका लागि प्रकाशित भएको निम्नलिखित विज्ञापन अन्तर्गत विभिन्न विषयको प्राध्यापक पदमा आवेदन दिई अन्तरवार्तामा सम्मिलित भएका उम्मेदवारहरु मध्ये देहायका उम्मेदवारहरु सफल हुनु भएकोले त्रि. वि. सेवा आयोगको निर्णयानुसार पदोन्नतीका लागि सिफारिश गरिएको सूचना त्रि. वि. सेवा आयोगको कार्यालय, कीर्तिपुरमा टाँस गरिएकोले सम्वन्धित सवैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

download

डाउन्लोड गर्नुहोस

2079/01/19

त्रिभुवन विश्वविद्यालय
सेवा आयोगको कार्यालय
नतिजा प्रकाशन सम्वन्धी सूचना
त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको कार्यालयवाट विभिन्न क्याम्पसका लागि प्रकाशित भएको निम्नलिखित
विज्ञापन अन्तर्गत वनस्पतिशास्त्र विषयको प्राध्यापक पदमा आवेदन दिई अन्तरवार्तामा सम्मिलित भएका
उम्मेदवारहरु मध्ये देहायका उम्मेदवारहरु सफल हुनु भएकोले त्रि. वि. सेवा आयोगको निर्णयानुसार
पदोन्नतीका लागि सिफारिश गरिएको सूचना त्रि. वि. सेवा आयोगको कार्यालय, कीर्तिपुरमा टाँस गरिएकोले
सम्वन्धित सवैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

download

डाउन्लोड गर्नुहोस

2076/01/19

त्रिभुवन विश्वविद्यालय
सेवा आयोगको कार्यालय
नतिजा प्रकाशन सम्वन्धी सूचना
त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको कार्यालयवाट विभिन्न क्याम्पसको लागि प्रकाशित भएको विज्ञापन नं
१३३÷२०७५–०७६ (खुला प्रतियोगिता) अन्तर्गत वनस्पतिशास्त्र विषयको प्राध्यापक पदमा आवेदन दिई
अन्तरवार्तामा सम्मिलित भएका उम्मेदवारहरु मध्ये देहायका उम्मेदवार सफल हुनु भएकोले त्रि. वि. सेवा
आयोगको निर्णयानुसार स्थायी नियुक्तिका लागि सिफारिश गरिएको सूचना त्रि. वि. सेवा आयोगको कार्यालय,
कीर्तिपुरमा टाँस गरिएकोले सम्वन्धित सवैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

download

डाउन्लोड गर्नुहोस

2076/01/18

त्रिभुवन विश्वविद्यालय
सेवा आयोगको कार्यालय
नतिजा प्रकाशन सम्वन्धी सूचना

त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको कार्यालयवाट विभिन्न क्याम्पसका लागि प्रकाशित भएकोनिम्नलिखित
विज्ञापन अन्तर्गत विभिन्न विषयको प्राध्यापक पदमा आवेदन दिई अन्तरवार्तामा सम्मिलित भएका
उम्मेदवारहरु मध्ये देहायका उम्मेदवारहरु सफल हुनु भएकोले त्रि. वि. सेवा आयोगको निर्णयानुसार
पदोन्नतीका लागि सिफारिश गरिएको सूचना त्रि. वि. सेवा आयोगको कार्यालय, कीर्तिपुरमा टाँस गरिएकोले
सम्वन्धित सवैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

download

डाउन्लोड गर्नुहोस

2076/01/17

त्रिभुवन विश्वविद्यालय
सेवा आयोगको कार्यालय
नतिजा प्रकाशन सम्वन्धी सूचना
त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको कार्यालयवाट विभिन्न क्याम्पसको लागि प्रकाशित भएको विज्ञापन नं
१३२÷२०७५–०७६ ९खुला प्रतियोगिता० अन्तर्गत भौतिकशास्त्र विषयको प्राध्यापक पदमा आवेदन दिई
अन्तरवार्तामा सम्मिलित भएका उम्मेदवारहरु मध्ये देहायका उम्मेदवार सफल हुनु भएकोले त्रि। वि। सेवा
आयोगको निर्णयानुसार स्थायी नियुक्तिका लागि सिफारिश गरिएको सूचना त्रि। वि। सेवा आयोगको कार्यालय,
कीर्तिपुरमा टाँस गरिएकोले सम्वन्धित सवैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

download

डाउन्लोड गर्नुहोस

2076/01/17

त्रिभुवन विश्वविद्यालय
सेवा आयोगको कार्यालय
नतिजा प्रकाशन सम्वन्धी सूचना

त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको कार्यालयवाट विभिन्न क्याम्पसका लागि प्रकाशित भएकोनिम्नलिखित
विज्ञापन अन्तर्गत विभिन्न विषयको प्राध्यापक पदमा आवेदन दिई अन्तरवार्तामा सम्मिलित भएका
उम्मेदवारहरु मध्ये देहायका उम्मेदवारहरु सफल हुनु भएकोले त्रि. वि. सेवा आयोगको निर्णयानुसार
पदोन्नतीका लागि सिफारिश गरिएको सूचना त्रि. वि. सेवा आयोगको कार्यालय, कीर्तिपुरमा टाँस गरिएकोले
सम्वन्धित सवैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

download

डाउन्लोड गर्नुहोस

2076/01/15

त्रिभुवन विश्वविद्यालय
सेवा आयोगको कार्यालय
नतिजा प्रकाशन सम्वन्धी सूचना

त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको कार्यालयवाट विभिन्न क्याम्पसका लागि प्रकाशित भएको निम्नलिखित विज्ञापन अन्तर्गत विभिन्न विषयको प्राध्यापक पदमा आवेदन दिई अन्तरवार्तामा सम्मिलित भएका उम्मेदवारहरु मध्ये देहायका उम्मेदवारहरु सफल हुनु भएकोले त्रि. वि. सेवा आयोगको निर्णयानुसार पदोन्नतीका लागि सिफारिश गरिएको सूचना त्रि. वि. सेवा आयोगको कार्यालय, कीर्तिपुरमा टाँस गरिएकोले सम्वन्धित सवैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

download

डाउन्लोड गर्नुहोस

2076/01/13

त्रिभुवन विश्वविद्यालय
सेवा आयोगको कार्यालय
नतिजा प्रकाशन सम्वन्धी सूचना

त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको कार्यालयवाट विभिन्न क्याम्पसको लागि प्रकाशित भएको विज्ञापन नंं १२५÷२०७५–०७६ (खुला प्रतियोगिता) अन्तर्गत नेपाली विषयको प्राध्यापक पदमा आवेदन........

download

डाउन्लोड गर्नुहोस

2076/1/13

त्रिभुवन विश्वविद्यालय
सेवा आयोगको कार्यालय
नतिजा प्रकाशन सम्वन्धी सूचना

त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको कार्यालयवाट विभिन्न क्याम्पसका लागि प्रकाशित भएको निम्नलिखित विज्ञापन अन्तर्गत विभिन्न विषयको प्राध्यापक पदमा आवेदन दिई अन्तरवार्तामा सम्मिलित भएका उम्मेदवारहरु मध्ये देहायका उम्मेदवारहरु सफल हुनु भएकोले त्रि. वि. सेवा आयोगको निर्णयानुसार पदोन्नतीका लागि सिफारिश गरिएको सूचना त्रि. वि. सेवा आयोगको कार्यालय, कीर्तिपुरमा टाँस गरिएकोले सम्वन्धित सवैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

download

डाउन्लोड गर्नुहोस

2075/01/11

त्रिभुवन विश्वविद्यालय
सेवा आयोगको कार्यालय
नतिजा प्रकाशन सम्वन्धी सूचना

त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको कार्यालयवाट विभिन्न क्याम्पसको लागि प्रकाशित भएको विज्ञापन नं
१२७÷२०७५–०७६ (खुला प्रतियोगिता) अन्तर्गत नेपाली शिक्षा विषयको प्राध्यापक पदमा आवेदन दिई
अन्तरवार्तामा सम्मिलित भएका उम्मेदवारहरु मध्ये देहायका उम्मेदवार सफल हुनु भएकोले त्रि. वि. सेवा
आयोगको निर्णयानुसार स्थायी नियुक्तिका लागि सिफारिश गरिएको सूचना त्रि. वि. सेवा आयोगको कार्यालय,
कीर्तिपुरमा टाँस गरिएकोले सम्वन्धित सवैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएकोछ ।

download

डाउन्लोड गर्नुहोस

2076/01/11

त्रिभुवन विश्वविद्यालय
सेवा आयोगको कार्यालय
नतिजा प्रकाशन सम्वन्धी सूचना

त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको कार्यालयवाट विभिन्न क्याम्पसका लागि प्रकाशित भएको निम्न
लिखित विज्ञापन अन्तर्गत विभिन्न विषयकोप्राध्यापक पदमा आवेदन दिई अन्तरवार्तामा सम्मिलित भएका
देहायका उम्मेदवारहरु सफल हुनु भएकोले त्रि. वि. सेवा आयोगको निर्णयानुसार पदोन्नतीका लागि
सिफारिश गरिएको सूचना त्रि. वि. सेवा आयोगको कार्यालय, कीर्तिपुरमा टाँस गरिएकोले सम्वन्धित
सवैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

download

डाउन्लोड गर्नुहोस

2075/01/10

त्रिभुवन विश्वविद्यालय
सेवा आयोगको कार्यालय
नतिजा प्रकाशन सम्वन्धी सूचना (प्राध्यापक) आन्तरिक प्रतियोगिता
क्लिनिकल फिजियोलोजी, वातावरण विज्ञान, नेपाल भाषा, नेपाली शिक्षा

download

डाउन्लोड गर्नुहोस

2075/12/29

त्रिभुवन विश्वविद्यालय
सेवा आयोगको कार्यालय
नतिजा प्रकाशन सम्वन्धी सूचना(प्राध्यापक) प्राणीशास्त्र
खुल्ला प्रतियोगिता

download

डाउन्लोड गर्नुहोस

2075/12/29

त्रिभुवन विश्वविद्यालय
सेवा आयोगको कार्यालय
नतिजा प्रकाशन सम्वन्धी सूचना (प्राध्यापक) प्राणीशास्त्र
आन्तरिक प्रतियोगिता

download

डाउन्लोड गर्नुहोस

2075/12/28

त्रिभुवन विश्वविद्यालय
सेवा आयोगको कार्यालय
नतिजा प्रकाशन सम्वन्धी सूचना (प्राध्यापक) तथ्याङ्कशास्त्र
खुल्ला प्रतियोगिता

download

डाउन्लोड गर्नुहोस

2075/12/28

त्रिभुवन विश्वविद्यालय
सेवा आयोगको कार्यालय
नतिजा प्रकाशन सम्वन्धी सूचना (प्राध्यापक) आन्तरिक प्रतियोगिता
एनेस्थेसियोलोजी, इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ्ग, जनसंख्या अध्ययन र जनसंख्या शिक्षा

download

डाउन्लोड गर्नुहोस

2075/12/27

त्रिभुवन विश्वविद्यालय
सेवा आयोगको कार्यालय
नतिजा प्रकाशन सम्वन्धी सूचना (प्राध्यापक) आन्तरिक
तथ्याङ्कशास्त्र

download

डाउन्लोड गर्नुहोस

2075/12/26

त्रिभुवन विश्वविद्यालय
सेवा आयोगको कार्यालय
नतिजा प्रकाशन सम्वन्धी सूचना (प्राध्यापक) आन्तरिक
(जलवायु विज्ञान, इन्टरनल मेडिसिन (कार्डियोलोजी), मेकानिकल इन्जिनियरिङ्ग र गृह विज्ञान)


download

डाउन्लोड गर्नुहोस

2075/12/25

त्रिभुवन विश्वविद्यालय
सेवा आयोगको कार्यालय
नतिजा प्रकाशन सम्वन्धी सूचना (प्राध्यापक) आन्तरिक
इन्टरनल मेडिसिन, आर्किटेक्चर, इतिहास र इतिहास शिक्षा

download

डाउन्लोड गर्नुहोस

2075/12/24

त्रिभुवन विश्वविद्यालय
सेवा आयोगको कार्यालय
नतिजा प्रकाशन सम्वन्धी सूचना (प्राध्यापक) आन्तरिक
अर्थशास्त्र शिक्षा, जनप्रशासन

download

डाउन्लोड गर्नुहोस

2075/12/23

त्रिभुवन विश्वविद्यालय
सेवा आयोगको कार्यालय
नतिजा प्रकाशन सम्वन्धी सूचना (अर्थशास्त्र)
प्राध्यापक (खुल्ला प्रतियोगिता)

download

डाउन्लोड गर्नुहोस

2075/12/23

त्रिभुवन विश्वविद्यालय
सेवा आयोगको कार्यालय
नतिजा प्रकाशन सम्वन्धी सूचना (अर्थशास्त्र)
प्राध्यापक (आन्तरिक प्रतियोगिता)

download

डाउन्लोड गर्नुहोस

2075/12/22

त्रिभुवन विश्वविद्यालय
सेवा आयोगको कार्यालय
नतिजा प्रकाशन सम्वन्धी सूचना (व्यवस्थापन,अप्थाल्मोलोजी र अर्वानप्लानिङ्ग प्राध्यापक आन्तरिक प्रतियोगिता)

download

डाउन्लोड गर्नुहोस

2075/12/22

त्रिभुवन विश्वविद्यालय
सेवा आयोगको कार्यालय
नतिजा प्रकाशन सम्वन्धी सूचना (व्यवस्थापन प्राध्यापक खुल्ला)

download

डाउन्लोड गर्नुहोस

20/12/21

त्रिभुवन विश्वविद्यालय
सेवा आयोगको कार्यालय
नतिजा प्रकाशन सम्वन्धी सूचना (कानून विषयको प्राध्यापक)

download

डाउन्लोड गर्नुहोस

2075/12/20

त्रिभुवन विश्वविद्यालय
सेवा आयोगको कार्यालय
नतिजा प्रकाशन सम्वन्धी सूचना

download

डाउन्लोड गर्नुहोस

2075/12/19

त्रिभुवन विश्वविद्यालय
सेवा आयोगको कार्यालय
नतिजा प्रकाशन सम्वन्धी सूचना

download

डाउन्लोड गर्नुहोस

2075/12/19

त्रिभुवन विश्वविद्यालय
सेवा आयोगको कार्यालय
नतिजा प्रकाशन सम्वन्धी सूचना

download

डाउन्लोड गर्नुहोस

2075/08/17

त्रिभुवन विश्वविद्यालय
सेवा आयोगको कार्यालय
नतिजा प्रकाशन सम्वन्धी सूचना
त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको कार्यालयवाट विभिन्न निकायका लागि प्रकाशित भएको विज्ञापन नं.
१७।२०७३–०७४ (आन्तरिक प्रतियोगिता) अन्तरगत निम्न लिखित पदमा आवेदन दिई अन्तरवार्तामा सम्मिलित
भएका उम्मेदवारहरु मध्ये देहायका उम्मेदवारहरु सफल हुनु भएकोले त्रि. वि. सेवा आयोगको निर्णयानुसार
पदोन्नतीका लागि सिफारिश गरिएको सूचना त्रि. वि. सेवा आयोगको कार्यालय, कीर्तिपुरमा टाँस गरिएकोले
सम्वन्धित सवैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

download

डाउन्लोड गर्नुहोस

2075/08/16

त्रिभुवन विश्वविद्यालय
सेवा आयोगको कार्यालय
नतिजा प्रकाशन सम्वन्धी सूचना
त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको कार्यालयवाट विभिन्न निकायका लागि प्रकाशित भएको विज्ञापन नं.
१७।२०७३–०७४ (आन्तरिक प्रतियोगिता) अन्तरगत निम्न लिखित पदमा आवेदन दिई अन्तरवार्तामा सम्मिलित
भएका उम्मेदवारहरु मध्ये देहायका उम्मेदवारहरु सफल हुनु भएकोले त्रि. वि. सेवा आयोगको निर्णयानुसार
पदोन्नतीका लागि सिफारिश गरिएको सूचना त्रि. वि. सेवा आयोगको कार्यालय, कीर्तिपुरमा टाँस गरिएकोले
सम्वन्धित सवैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

download

डाउन्लोड गर्नुहोस

2075/08/15

त्रिभुवन विश्वविद्यालय
सेवा आयोगको कार्यालय
नतिजा प्रकाशन सम्वन्धी सूचना

त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको कार्यालयवाट विभिन्न निकायका लागि प्रकाशित भएको विज्ञापन नं.
१७।२०७३–०७४ (आन्तरिक प्रतियोगिता) अन्तरगत निम्न लिखित पदमा आवेदन दिई अन्तरवार्तामा सम्मिलित
भएका उम्मेदवारहरु मध्ये देहायका उम्मेदवारहरु सफल हुनु भएकोले त्रि. वि. सेवा आयोगको निर्णयानुसार
पदोन्नतीका लागि सिफारिश गरिएको सूचना त्रि. वि. सेवा आयोगको कार्यालय, कीर्तिपुरमा टाँस गरिएकोले
सम्वन्धित सवैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

download

डाउन्लोड गर्नुहोस

2075/06/06

त्रिभुवन विश्वविद्यालय
सेवा आयोगको कार्यालय
नतिजा प्रकाशन सम्वन्धी सूचना
त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको कार्यालयवाट चिकित्साशास्त्र अध्ययन सस्थानका लागि प्रकाशित
भएको विज्ञापन नं १५÷२०७२–०७३ (खुल्ला प्रतियोगिता) अन्तरगत नर्सिङ्ग विषयको प्रशिक्षक पदमा
आवेदन दिई अन्तरवार्तामा सम्मिलित भएका उम्मेदवारहरु मध्ये देहायका उम्मेदवारहरु सफल हुनु
भएकोले त्रि. वि. सेवा आयोगको निर्णयानुसार स्थायी नियुक्तिका लागि सिफारिश गरिएको सूचना
त्रि. वि. सेवा आयोगको कार्यालय, कीर्तिपुरमा टाँस गरिएकोले सम्वन्धित सवैको जानकारीका लागि यो
सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

download

डाउन्लोड गर्नुहोस

2075/06/05

त्रिभुवन विश्वविद्यालय
सेवा आयोगको कार्यालय
नतिजा प्रकाशन सम्वन्धी सूचना
त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको कार्यालयवाट चिकित्साशास्त्र अध्ययन सस्थानका लागि प्रकाशित
भएको विज्ञापन नं २४÷२०७२–०७३ (विशेष आन्तरिक खुल्ला प्रतियोगिता) अन्तरगत एनाटोमी
विषयको उप–प्राध्यापक र नर्सिङ्ग विषयको प्रशिक्षक पदमा आवेदन दिई अन्तरवार्तामा सम्मिलित
भएका उम्मेदवारहरु मध्ये देहायका उम्मेदवारहरु सफल हुनु भएकोले त्रि. वि. सेवा आयोगको
निर्णयानुसार स्थायी नियुक्तिका लागि सिफारिश गरिएको सूचना त्रि. वि. सेवा आयोगको कार्यालय,
कीर्तिपुरमा टाँस गरिएकोले सम्वन्धित सवैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

download

डाउन्लोड गर्नुहोस

2075/06/04

त्रिभुवन विश्वविद्यालय
सेवा आयोगको कार्यालय
नतिजा प्रकाशन सम्वन्धी सूचना
त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको कार्यालयवाट चिकित्साशास्त्र अध्ययन सस्थान अन्तर्गतका
विभिन्न क्याम्पसका लागि प्रकाशित भएको विज्ञापन नं १५÷२०७२–०७३ (खुल्ला प्रतियोगिता)
अन्तरगत नर्सिङ्ग विषयको उप–प्राध्यापक पदमा आवेदन दिई अन्तरवार्तामा सम्मिलित भएका
उम्मेदवारहरु मध्ये देहायका उम्मेदवारहरु सफल हुनु भएकोले त्रि. वि. सेवा आयोगको निर्णयानुसार
स्थायी नियुक्तिका लागि सिफारिश गरिएको सूचना त्रि. वि. सेवा आयोगको कार्यालय, कीर्तिपुरमा टाँस
गरिएकोले सम्वन्धित सवैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

download

डाउन्लोड गर्नुहोस

2075/06/02

त्रिभुवन विश्वविद्यालय
सेवा आयोगको कार्यालय
नतिजा प्रकाशन सम्वन्धी सूचना
त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको कार्यालवाट प्रकाशित भएको विज्ञापन नं १४÷२०७२–०७३ (खुल्ला
प्रतियोगिता) अन्तरगत विभिन्न विषयको प्रशिक्षक पदमा आवेदन दिई अन्तरवार्तामा सम्मिलित भएका
देहायका उम्मेदवारहरु सफल हुनु भएकोले त्रि. वि. सेवा आयोगको निर्णयानुसार स्थायी नियुक्तिका लागि
सिफारिश गरिएको सूचना त्रि. वि. सेवा आयोगको कार्यालय, कीर्तिपुरमा टाँस गरिएकोले सम्वन्धित सवैको
जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

download

डाउन्लोड गर्नुहोस

2075/05/21

त्रिभुवन विश्वविद्यालय
सेवा आयोगको कार्यालय
नतिजा प्रकाशन सम्वन्धी सूचना
त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको कार्यालवाट प्रकाशित भएको विज्ञापन नं १४÷२०७२–०७३ (खुल्ला
प्रतियोगिता) अन्तरगत इण्डष्ट्रियल इकोनोमिक्स विषयको उप–प्राध्यापक पदमा आवेदन दिई अन्तरवार्तामा
सम्मिलित भएका देहायका उम्मेदवार सफल हुनु भएकोले त्रि. वि. सेवा आयोगको निर्णयानुसार स्थायी
नियुक्तिका लागि सिफारिश गरिएको सूचना त्रि. वि. सेवा आयोगको कार्यालय, कीर्तिपुरमा टाँस गरिएकोले
सम्वन्धित सवैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

download

डाउन्लोड गर्नुहोस

2075/6/01

त्रिभुवन विश्वविद्यालय
सेवा आयोगको कार्यालय
नतिजा प्रकाशन सम्वन्धी सूचना
त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको कार्यालवाट प्रकाशित भएको विज्ञापन नं १४÷२०७२–०७३ (खुल्ला प्रतियोगिता)
अन्तरगत विभिन्न विषयको प्रशिक्षक र सहायक प्रशिक्षक पदमा आवेदन दिई अन्तरवार्तामा सम्मिलित भएका उम्मेदवारहरु
मध्ये देहायका उम्मेदवारहरु सफल हुनु भएकोले त्रि. वि. सेवा आयोगको निर्णयानुसार स्थायी नियुक्तिका लागि सिफारिश
गरिएको सूचना त्रि. वि. सेवा आयोगको कार्यालय, कीर्तिपुरमा टाँस गरिएकोले सम्वन्धित सवैको जानकारीका लागि यो
सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

download

डाउन्लोड गर्नुहोस

2075/05/20

त्रिभुवन विश्वविद्यालय
सेवा आयोगको कार्यालय
नतिजा प्रकाशन सम्वन्धी सूचना
त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको कार्यालवाट प्रकाशित भएको विज्ञापन नं १४÷२०७२–०७३ (खुल्ला
प्रतियोगिता) अन्तरगत निम्नलिखित विषयको उप–प्राध्यापक पदमा आवेदन दिई अन्तरवार्तामा सम्मिलित
भएका उम्मेदवारहरु मध्ये देहायका उम्मेदवारहरु सफल हुनु भएकोले त्रि. वि. सेवा आयोगको निर्णयानुसार
स्थायी नियुक्तिका लागि सिफारिश गरिएको सूचना त्रि. वि. सेवा आयोगको कार्यालय, कीर्तिपुरमा टाँस
गरिएकोले सम्वन्धित सवैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

download

डाउन्लोड गर्नुहोस

 
2075/05/31

त्रिभुवन विश्वविद्यालय
सेवा आयोगको कार्यालय
नतिजा प्रकाशन सम्वन्धी सूचना
त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको कार्यालवाट प्रकाशित भएको विज्ञापन नं १४÷२०७२–०७३ (खुल्ला
प्रतियोगिता) अन्तरगत सिभिल इन्जिनियरिङ्ग विषयको प्रशिक्षक पदमा आवेदन दिई अन्तरवार्तामा सम्मिलित
भएका देहायका उम्मेदवारहरु सफल हुनु भएकोले त्रि. वि. सेवा आयोगको निर्णयानुसार स्थायी नियुक्तिका
लागि सिफारिश गरिएको सूचना त्रि. वि. सेवा आयोगको कार्यालय, कीर्तिपुरमा टाँस गरिएकोले सम्वन्धित
सवैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

download

डाउन्लोड गर्नुहोस

2075/05/18

त्रिभुवन विश्वविद्यालय

सेवा आयोगको कार्यालय नतिजा प्रकाशन सम्वन्धी सूचना

त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको कार्यालयवाट प्रकाशित भएको विज्ञापन नंं १४÷२०७२–०७३ (खुल्ला प्रतियोगिता) अन्तरगत निम्नलिखित विषयको उप–प्राध्यापक पदमा आवेदन दिई अन्तरवार्तामा सम्मिलित भएका उम्मेदवारहरु मध्ये देहायका उम्मेदवारहरु सफल हुनु भएकोले त्रि. वि. सेवा आयोगको निर्णयानुसार स्थायी नियुक्तिका लागि सिफारिश गरिएको सूचना त्रि. वि. सेवा आयोगको कार्यालय, कीर्तिपुरमा टाँस गरिएकोले सम्वन्धित सवैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

download

डाउन्लोड गर्नुहोस

2075/05/17

त्रिभुवन विश्वविद्यालय
सेवा आयोगको कार्यालय
नतिजा प्रकाशन सम्वन्धी सूचना
त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको कार्यालयवाट प्रकाशित भएको विज्ञापन नं १४÷२०७२–०७३ (खुल्ला
प्रतियोगिता) अन्तरगत निम्नलिखित विषयको उप–प्राध्यापक पदमा आवेदन दिई अन्तरवार्तामा सम्मिलित भएका
उम्मेदवारहरु मध्ये देहायका उम्मेदवारहरु सफल हुनु भएकोले त्रि. वि. सेवा आयोगको निर्णयानुसार स्थायी
नियुक्तिका लागि सिफारिश गरिएको सूचना त्रि. वि. सेवा आयोगको कार्यालय, कीर्तिपुरमा टाँस गरिएकोले सम्वन्धित
सवैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

download

डाउन्लोड गर्नुहोस

2075/05/16

त्रिभुवन विश्वविद्यालय
सेवा आयोगको कार्यालय
नतिजा प्रकाशन सम्वन्धी सूचना
त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको कार्यालयवाट प्रकाशित भएको विज्ञापन नं १४÷२०७२–०७३ (खुल्ला
प्रतियोगिता) अन्तरगत निम्नलिखित विषयको उप–प्राध्यापक पदमा आवेदन दिई अन्तरवार्तामा सम्मिलित
भएका उम्मेदवारहरु मध्ये देहायका उम्मेदवारहरु सफल हुनु भएकोले त्रि. वि. सेवा आयोगको निर्णयानुसार
स्थायी नियुक्तिका लागि सिफारिश गरिएको सूचना त्रि. वि. सेवा आयोगको कार्यालय, कीर्तिपुरमा टाँस
गरिएकोले सम्वन्धित सवैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

download

डाउन्लोड गर्नुहोस

2075/05/15

त्रिभुवन विश्वविद्यालय
सेवा आयोगको कार्यालय
नतिजा प्रकाशन सम्वन्धी सूचना
त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको कार्यालवाट प्रकाशित भएको विज्ञापन नं १४÷२०७२–०७३ (खुल्ला
प्रतियोगिता) अन्तरगत निम्नलिखित विषयको उप–प्राध्यापक पदमा आवेदन दिई अन्तरवार्तामा सम्मिलित
भएका उम्मेदवारहरु मध्ये देहायका उम्मेदवारहरु सफल हुनु भएकोले त्रि. वि. सेवा आयोगको निर्णयानुसार
स्थायी नियुक्तिका लागि सिफारिश गरिएको सूचना त्रि. वि. सेवा आयोगको कार्यालय, कीर्तिपुरमा टाँस
गरिएकोले सम्वन्धित सवैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

download

डाउन्लोड गर्नुहोस

2075/03/21

त्रिभुवन विश्वविद्यालय
सेवा आयोगको कार्यालय
नतिजा प्रकाशन सम्वन्धी सूचना

त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको कार्यालयवाट प्रकाशित भएको विज्ञापन नं ७÷२०७२–०७३ (खुल्ला
प्रतियोगिता) अन्तरगत गृह विज्ञान विषयको उप–प्राध्यापक पदमा आवेदन दिई अन्तरवार्तामा सम्मिलित
भएका उम्मेदवारहरु मध्येनिम्नलिखित उम्मेदवार सफल हुनु भएकोलेत्रि. वि. सेवा आयोगको निर्णयानुसार
स्थायी नियुक्तिका लागि सिफारिश गरिएको सूचना त्रि. वि. सेवा आयोगको कार्यालय, कीर्तिपुरमा टाँस
गरिएकोले सम्वन्धित सवैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

download

डाउन्लोड गर्नुहोस

2075/02/28

त्रिभुवन विश्वविद्यालय
सेवा आयोगको कार्यालय
कम्प्युटर प्रयोग सम्बन्धी प्रयोगात्मक परीक्षाको नतिजा तथा लिखित परीक्षा सम्बन्धी सूचना
त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको कार्यालयबाट विभिन्न निकायको लागि प्रकाशित भएको विज्ञापन नं
१८÷२०७३–०७४ (खुल्ला प्रतियोगिता) अन्तरगत विभिन्न प्रशासनिक पदमा आवेदन दिई कम्प्युटर प्रयोगात्मक
परीक्षामा सफल भएका उम्मेदवारहरुको नामावली प्रकाशित गरिएको छ । परीक्षामा सफल भएका
उम्मेदवारहरु र प्राविधिक पदहरुमा आवेदन गर्ने योग्यता पुगेका उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षा इन्जिनियरिङ्ग
अध्ययन संस्थान पुल्चोकमा सञ्चालन हुने भएकोले सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित
गरिएको छ । प्राविधिक पदहरुको योग्यता पुगेका उम्मेदवारहरुको प्रवेश पत्र मिति २०७५ श्रावण १ गतेदेखि
त्रि.वि. सेवा आयोगको कार्यालय, कीर्तिपुरबाट उपलब्ध गराइने छ । प्रवेश पत्र लिन आउँदा आफ्नो
नागरिकताको प्रमाणपत्र वा आफ्नो फोटो सहितको परिचय खुलाउने अन्य कुनै प्रमाणका साथ आवेदक स्वयम् उपस्थित हुनु पर्ने छ । प्रवेश पत्र नभएकालाई लिखित परीक्षामा सम्मिलित गराइने छैन ।

download

डाउन्लोड गर्नुहोस

2075/02/27

त्रिभुवन विश्वविद्यालय
सेवा आयोगको कार्यालय
नतिजा प्रकाशन सम्वन्धी सूचना
त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको कार्यालवाट प्रकाशित भएको विज्ञापन नं ११÷२०७२–०७३
(विशेष आन्तरिक खुल्ला प्रतियोगिता) अन्तरगत सिभिल इन्जिनियरिङ्ग विषयको उप–प्राध्यापक पदमा
आवेदन दिई अन्तरवार्तामा सम्मिलित भएका उम्मेदवारहरु मध्ये निम्नलिखित उम्मेदवारहरु सफल हुनु
भएकोले त्रि. वि. सेवा आयोगको निर्णयानुसार स्थायी नियुक्तिका लागि सिफारिश गरिएको सूचना त्रि. वि.
सेवा आयोगको कार्यालय, कीर्तिपुरमा टाँस गरिएकोले सम्वन्धित सवैको जानकारीका लागि यो सूचना
प्रकाशित गरिएको छ ।

download

डाउन्लोड गर्नुहोस

2075/02/27

त्रिभुवन विश्वद्यिालय
सेवा आयोगको कार्यालय
कम्प्युटर प्रयोग सम्वन्धी प्रयोगात्मक परीक्षाको नतिजा प्रकाशन तथा लिखित परीक्षा सम्वन्धी सूचना
त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको कार्यालयवाट विभिन्न निकायको लागि प्रकाशित भएको विज्ञापन नं
१८÷२०७३–०७४ (खुल्ला प्रतियोगिता) अन्तरगत विभिन्न प्रशासनिक पदमा आवेदन दिई कम्प्युटर प्रयोग सम्वन्धी
प्रयोगात्मक परीक्षामा सफल भएका उम्मेदवारहरुको रोल नं प्रकाशित गरिएको छ । परीक्षामा सफल भएका
उम्मेदवारहरु र प्राविधिक पदहरुमा आवेदन गर्ने योग्यता पुगेका उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षा निम्न लिखित
कार्यक्रम अनुसार इन्जिनियरिङ्ग अध्ययन संस्थान, पुल्चोक क्याम्पस पुल्चोकमा सञ्चालन हुने भएकोले सम्वन्धित
सवैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । प्राविधिक पदहरुको योग्यता पुगेका उम्मेदवारहरुको
प्रवेश पत्र मिति २०७५ श्रावण १ गते देखि आयोगको कार्यालयवाट उपलव्ध गराइने छ । प्रवेश पत्र नभएकालाई
लिखित परीक्षामा सम्मिलित गराईने छैन ।

download

डाउन्लोड गर्नुहोस

2075/02/27

त्रिभुवन विश्वविद्यालय
सेवा आयोगको कार्यालय
नतिजा प्रकाशन सम्वन्धी सूचना
त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको कार्यालवाट प्रकाशित भएको विज्ञापन नं ११÷२०७२–०७३ (विशेष
आन्तरिक खुल्ला प्रतियोगिता) अन्तरगत विभिन्न विषयको उप–प्राध्यापक पदमा आवेदन दिई अन्तरवार्तामा
सम्मिलित भएका निम्नलिखित उम्मेदवारहरु सफल हुनु भएकोले त्रि. वि. सेवा आयोगको निर्णयानुसार स्थायी
नियुक्तिका लागि सिफारिश गरिएको सूचना त्रि. वि. सेवा आयोगको कार्यालय, कीर्तिपुरमा टाँस गरिएकोले
सम्वन्धित सवैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

download

डाउन्लोड गर्नुहोस

2075/02/25

त्रिभुवन विश्वविद्यालय
सेवा आयोगको कार्यालय
नतिजा प्रकाशन सम्वन्धी सूचना
त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको कार्यालवाट प्रकाशित भएको विज्ञापन नं ११÷२०७२–०७३ (विशेष
आन्तरिक खुल्ला प्रतियोगिता) अन्तरगत विभिन्न विषयको उप–प्राध्यापक पदमा आवेदन दिई अन्तरवार्तामा
सम्मिलित भएका निम्नलिखित उम्मेदवारहरु सफल हुनु भएकोले त्रि. वि. सेवा आयोगको निर्णयानुसार स्थायी
नियुक्तिका लागि सिफारिश गरिएको सूचना त्रि. वि. सेवा आयोगको कार्यालय, कीर्तिपुरमा टाँस गरिएकोले
सम्वन्धित सवैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

download

डाउन्लोड गर्नुहोस

2075/02/24

त्रिभुवन विश्वविद्यालय
सेवा आयोगको कार्यालय
नतिजा प्रकाशन सम्वन्धी सूचना
त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको कार्यालवाट प्रकाशित भएको विज्ञापन नं ११÷२०७२–०७३ (विशेष
आन्तरिक खुल्ला प्रतियोगिता) अन्तरगत विभिन्न विषयको उप–प्राध्यापक पदमा आवेदन दिई अन्तरवार्तामा
सम्मिलित भएका निम्नलिखित उम्मेदवारहरु सफल हुनु भएकोले त्रि. वि. सेवा आयोगको निर्णयानुसार स्थायी
नियुक्तिका लागि सिफारिश गरिएको सूचना त्रि. वि. सेवा आयोगको कार्यालय, कीर्तिपुरमा टाँस गरिएकोले
सम्वन्धित सवैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

download

डाउन्लोड गर्नुहोस

2075/02/23

त्रिभुवन विश्वविद्यालय
सेवा आयोगको कार्यालय
नतिजा प्रकाशन सम्वन्धी सूचना
त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको कार्यालवाट प्रकाशित भएको विज्ञापन नं ११÷२०७२–०७३ (विशेष
आन्तरिक खुल्ला प्रतियोगिता) अन्तरगत विभिन्न विषयको उप–प्राध्यापक पदमा आवेदन दिई अन्तरवार्तामा
सम्मिलित भएका निम्नलिखित उम्मेदवारहरु सफल हुनु भएकोले त्रि. वि. सेवा आयोगको निर्णयानुसार स्थायी
नियुक्तिका लागि सिफारिश गरिएको सूचना त्रि. वि. सेवा आयोगको कार्यालय, कीर्तिपुरमा टाँस गरिएकोले
सम्वन्धित सवैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

download

डाउन्लोड गर्नुहोस

2075/02/20

त्रिभुवन विश्वविद्यालय
सेवा आयोगको कार्यालय
नतिजा प्रकाशन सम्वन्धी सूचना
त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको कार्यालयवाट इन्जिनियरिङ्ग अध्ययन संस्थानको लागि प्रकाशित भएको
विज्ञापन नं ६÷२०७३–०७४ (प्राज्ञिक विशिष्टताको आधारमा खुल्ला प्रतियोगिता) अन्तरगत सिभिल
इन्जिनियरिङ्ग विषयको प्राध्यापक पदमा आवेदन दिई अन्तरवार्तामा सम्मिलित भएका उम्मेदवारहरुको त्रि. वि
प्राज्ञिक विशिष्टताको आधारमा शिक्षकहरुको विभिन्न पदमा खुल्ला प्रतियोगिताको नियुक्तिका आधार एवं
सिफारिश सम्वन्धी प्रकृया २०७२ को परिच्छेद ५ को ५ (१) ख वमोजिम प्राध्यापक पदमा आवेदन दिने
उम्मेदवारहरुले आवश्यक न्यूनतम अंक प्राप्त नगरेकोले कुनै पनि उम्मेदवार सिफारिश हुन नसकेको व्यहोरा
आयोगको निर्णयानुसार सम्वन्धित सवैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

download

डाउन्लोड गर्नुहोस

2075/02/14

त्रिभुवन विश्वविद्यालय
सेवा आयोगको कार्यालय
नतिजा प्रकाशन सम्वन्धी सूचना
त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको कार्यालयवाट विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थानको लागि प्रकाशित
भएको विज्ञापन नं ४÷२०७३–०७४ (प्राज्ञिक विशिष्टताको आधारमा खुल्ला प्रतियोगिता) अन्तरगत वातावरण
विज्ञान विषयको सह–प्राध्यापक पदमा आवेदन दिई अन्तरवार्तामा सम्मिलित भएका उम्मेदवारहरु मध्ये
देहायका उम्मेदवार सफल हुनु भएकोले त्रि. वि. सेवा आयोगको निर्णयानुसार स्थायी नियुक्तिका लागि
सिफारिश गरिएको सूचना त्रि. वि. सेवा आयोगको कार्यालय, कीर्तिपुरमा टाँस गरिएकोले सम्वन्धित सवैको
जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

download

डाउन्लोड गर्नुहोस

2075/02/14

त्रिभुवन विश्वविद्यालय
सेवा आयोगको कार्यालय
नतिजा प्रकाशन सम्वन्धी सूचना
त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको कार्यालयवाट विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थानको लागि प्रकाशित
भएको विज्ञापन नं ४÷२०७३–०७४ (प्राज्ञिक विशिष्टताको आधारमा खुल्ला प्रतियोगिता) अन्तरगत वातावरण
विज्ञान विषयको प्राध्यापक पदमा आवेदन दिई अन्तरवार्तामा सम्मिलित भएका उम्मेदवारहरु मध्ये देहायका
उम्मेदवार सफल हुनु भएकोले त्रि. वि. सेवा आयोगको निर्णयानुसार स्थायी नियुक्तिका लागि सिफारिश
गरिएको सूचना त्रि. वि. सेवा आयोगको कार्यालय, कीर्तिपुरमा टाँस गरिएकोले सम्वन्धित सवैको जानकारीका
लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

download

डाउन्लोड गर्नुहोस

2075/01/31

त्रिभुवन विश्वविद्यालय
सेवा आयोगको कार्यालय
नतिजा प्रकाशन सम्वन्धी सूचना
त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको कार्यालयवाट विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थानको लागि प्रकाशित
भएको विज्ञापन नं ४÷२०७३–०७४ (प्राज्ञिक विशिष्टताको आधारमा खुल्ला प्रतियोगिता) अन्तरगत
वायोटेक्नोलोजी विषयको सह–प्राध्यापक पदमा आवेदन दिई अन्तरवार्तामा सम्मिलित भएका उम्मेदवारहरुको
त्रि. वि प्राज्ञिक विशिष्टताको आधारमा शिक्षकहरुको विभिन्न पदमा खुल्ला प्रतियोगिताको नियुक्तिका आधार
एवं सिफारिश सम्वन्धी प्रकृया २०७२ को परिच्छेद ५ को ५ (१) ख वमोजिम सह–प्राध्यापक पदमा आवेदन
दिने उम्मेदवारहरुले आवश्यक न्यूनतम अंक प्राप्त नगरेकोले त्रि. वि. सेवा आयोगको निर्णयानुसार सम्वन्धित
सवैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

download

डाउन्लोड गर्नुहोस

2075/01/30

त्रभुवन विश्वविद्यालय
सेवा आयोगको कार्यालय
नतिजा प्रकाशन सम्वन्धी सूचना
त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको कार्यालयवाट प्रकाशित भएको विज्ञापन नं १०÷२०७२–०७३ (विशेष
आन्तरिक खुल्ला प्रतियोगिता) अन्तरगत विभिन्न विषयको उप–प्रशिक्षक र सहायक प्रशिक्षक पदमा आवेदन
दिई अन्तरवार्तामा सम्मिलित भएका उम्मेदवारहरु मध्ये देहायका उम्मेदवारहरु सफल हुनु भएकोले त्रि. वि.
सेवा आयोगको निर्णयानुसार स्थायी नियुक्तिका लागि सिफारिश गरिएको सूचना त्रि. वि. सेवा आयोगको
कार्यालय, कीर्तिपुरमा टाँस गरिएकोले सम्वन्धित सवैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

download

डाउन्लोड गर्नुहोस

2075/01/29

त्रिभुवन विश्वविद्यालय
सेवा आयोगको कार्यालय
नतिजा प्रकाशन सम्वन्धी सूचना
त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको कार्यालयवाट विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थानको लागि प्रकाशित
भएको विज्ञापन नं ४÷२०७३–०७४ (प्राज्ञिक विशिष्टताको आधारमा खुल्ला प्रतियोगिता) अन्तरगत
वायोटेक्नोलोजी विषयको प्राध्यापक पदमा आवेदन दिई अन्तरवार्तामा सम्मिलित भएका उम्मेदवारको त्रि. वि
प्राज्ञिक विशिष्टताको आधारमा शिक्षकहरुको विभिन्न पदमा खुल्ला प्रतियोगिताको नियुक्तिका आधार एवं
सिफरिश सम्वन्धी प्रकृया २०७२ को परिच्छेद ५ को ५ (१) ख वमोजिम प्राध्यापक पदमा आवेदन दिने
उम्मेदवारले आवश्यक न्यूनतम अंक प्राप्त नगरेकोले त्रि. वि. सेवा आयोगको निर्णयानुसार सम्वन्धित सवैको
जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

download

डाउन्लोड गर्नुहोस

2075/01/28

त्रिभुवन विश्वविद्यालय
सेवा आयोगको कार्यालय
नतिजा प्रकाशन सम्वन्धी सूचना
त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको कार्यालयवाट प्रकाशित भएको विज्ञापन नं १०÷२०७२–०७३ (विशेष
आन्तरिक खुल्ला प्रतियोगिता) अन्तरगत विभिन्न विषयको उप–प्रशिक्षक र सहायक प्रशिक्षक पदमा आवेदन
दिई अन्तरवार्तामा सम्मिलित भएका उम्मेदवारहरु मध्ये देहायका उम्मेदवारहरु सफल हुनु भएकोले त्रि. वि.
सेवा आयोगको निर्णयानुसार स्थायी नियुक्तिका लागि सिफारिश गरिएको सूचना त्रि. वि. सेवा आयोगको
कार्यालय, कीर्तिपुरमा टाँस गरिएकोले सम्वन्धित सवैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

download

डाउन्लोड गर्नुहोस

2075/01/28

त्रिभुवन विश्वविद्यालय
सेवा आयोगको कार्यालय
नतिजा प्रकाशन सम्वन्धी सूचना
त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको कार्यालयवाट प्रकाशित भएको विज्ञापन नं १०÷२०७२–०७३ (विशेष
आन्तरिक खुल्ला प्रतियोगिता) अन्तरगत विभिन्न विषयको सहायक प्रशिक्षक पदमा आवेदन दिई अन्तरवार्तामा
सम्मिलित भएका उम्मेदवारहरु मध्ये देहायका उम्मेदवारहरु सफल हुनु भएकोले त्रि. वि. सेवा आयोगको
निर्णयानुसार स्थायी नियुक्तिका लागि सिफारिश गरिएको सूचना त्रि. वि. सेवा आयोगको कार्यालय, कीर्तिपुरमा
टाँस गरिएकोले सम्वन्धित सवैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

download

डाउन्लोड गर्नुहोस

2075/01/26

त्रिभुवन विश्वविद्यालय
सेवा आयोगको कार्यालय
नतिजा प्रकाशन सम्वन्धी सूचना

त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको कार्यालयवाट प्रकाशित भएको विज्ञापन नंं १०÷२०७२–०७३ (विशेष आन्तरिक खुल्ला प्रतियोगिता) अन्तरगत विभिन्न विषयको प्रशिक्षक र उप–प्रशिक्षक पदमा आवेदन दिई अन्तरवार्तामा सम्मिलित भएका उम्मेदवारहरु मध्ये देहायका उम्मेदवारहरु सफल हुनु भएकोले त्रि. वि. सेवा आयोगको निर्णयानुसार स्थायी नियुक्तिका लागि सिफारिश गरिएको सूचना त्रि. वि. सेवा आयोगको कार्यालय, कीर्तिपुरमा टाँस गरिएकोले सम्वन्धित सवैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

download

डाउन्लोड गर्नुहोस

2075/01/25

त्रिभुवन विश्वविद्यालय
सेवा आयोगको कार्यालय
अन्तरवार्ता सम्वन्धी सूचना

त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको कार्यालयवाट विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थान अन्तर्गतका क्याम्पसहरुका लागि प्रकाशित भएकोे विज्ञापन नंं ४÷२०७३–०७४ (प्राज्ञिक विशिष्टताको आधारमा खुल्ला प्रतियोगिता) अन्तर्गत वायोटेक्नोलोजी विषयका प्राध्यापक र सह–प्राध्यापक पदहरुमा आवेदन दिने न्यूनतम योग्यता पुगेका उम्मेदवारहरुको अन्तरवार्ता देहायको कार्यक्रम अनुसार त्रि.वि. सेवा आयोगको कार्यालय, कीर्तिपुरमा संचालन हुने भएकोले सम्वन्धित सवैको जानकारीका लागि योे सूचना प्रकाशित गरिएको छ । अन्तरवार्तामा सम्मिलित हुने उम्मेदवारहरुले आफुले आवेदन साथ पेश गरेका कागजातहरुको सक्कल प्रमाण पत्रहरु अन्तरवार्ताको दिन ल्याउनु पर्ने छ । कथम् कदाचित उक्त फाराममा दिइएको विवरण अन्यथा ठहर हुन आएमा सो आवेदन उपर कुनै कारवाही नहुने व्यहोरा पनि सूचित गरिन्छ ।

download

डाउन्लोड गर्नुहोस

2075/01/25

त्रिभुवन विश्वविद्यालय
सेवा आयोगको कार्यालय
नतिजा प्रकाशन सम्वन्धी सूचना
त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको कार्यालयवाट प्रकाशित भएको विज्ञापन नं १०÷२०७२–०७३ (विशेष
आन्तरिक खुल्ला प्रतियोगिता) अन्तरगत विभिन्न विषयको प्रशिक्षक र उप–प्रशिक्षक पदमा आवेदन दिई
अन्तरवार्तामा सम्मिलित भएका निम्नलिखित उम्मेदवारहरु सफल हुनु भएकोले त्रि. वि. सेवा आयोगको
निर्णयानुसार स्थायी नियुक्तिका लागि सिफारिश गरिएको सूचना त्रि. वि. सेवा आयोगको कार्यालय,
कीर्तिपुरमा टाँस गरिएकोले सम्वन्धित सवैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

download

डाउन्लोड गर्नुहोस

2075/01/25

त्रिभुवन विश्वद्यिालय
सेवा आयोगको कार्यालय
लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन तथा अन्तरवार्ता सम्वन्धी सूचना
त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको कार्यालयवाट विज्ञापन नं. ११÷२०७२÷०७३ (विशेष आन्तरिक खुल्ला प्रतियोगिता)
अन्तरगत विभिन्न विषयका उप–प्राध्यापक पदमा आवेदन दिई लिखित परीक्षामा सफल भएका उम्मेदवारहरुको रोल नं.
त्रि. वि. सेवा आयोगको निर्णयानुसार प्रकाशित गरिएको छ । लिखित परीक्षामा सफल भएका उम्मेदवारहरुको अन्तरवार्ता
देहायको कार्यक्रम अनुसार त्रि. वि. सेवा आयोगको कार्यालयमा हुने भएकोले सम्वन्धित सवैको जानकारीका लागि यो
सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

download

डाउन्लोड गर्नुहोस

2075/01/24

त्रिभुवन विश्वविद्यालय
सेवा आयोगको कार्यालय
नतिजा प्रकाशन सम्वन्धी सूचना
त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको कार्यालवाट प्रकाशित भएको विज्ञापन नं १०÷२०७२–०७३ (विशेष
आन्तरिक खुल्ला प्रतियोगिता) अन्तरगत अर्थशास्त्र विषयको प्रशिक्षक र उप–प्रशिक्षक पदमा आवेदन दिई
अन्तरवार्तामा सम्मिलित भएका निम्नलिखित उम्मेदवारहरु सफल हुनु भएकोले त्रि. वि. सेवा आयोगको
निर्णयानुसार स्थायी नियिुक्तिका लागि सिफारिश गरिएको सूचना त्रि. वि. सेवा आयोगको कार्यालय,
कीर्तिपुरमा टाँस गरिएकोले सम्वन्धित सवैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

download

डाउन्लोड गर्नुहोस

2075/01/23

त्रिभुवन विश्वविद्यालय
सेवा आयोगको कार्यालय
नतिजा प्रकाशन सम्वन्धी सूचना
त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको कार्यालवाट प्रकाशित भएको विज्ञापन नं १०÷२०७२–०७३ (विशेष
आन्तरिक खुल्ला प्रतियोगिता) अन्तरगत विभिन्न विषयको उप–प्रशिक्षक पदमा आवेदन दिई अन्तरवार्तामा
सम्मिलित भएका निम्नलिखित उम्मेदवारहरु सफल हुनु भएकोले त्रि. वि. सेवा आयोगको निर्णयानुसार स्थायी
नियिुक्तिका लागि सिफारिश गरिएको सूचना त्रि. वि. सेवा आयोगको कार्यालय, कीर्तिपुरमा टाँस गरिएकोले
सम्वन्धित सवैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

download

डाउन्लोड गर्नुहोस

2075/01/22

त्रिभुवन विश्वविद्यालय
सेवा आयोगको कार्यालय
नतिजा प्रकाशन सम्वन्धी सूचना
त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको कार्यालयवाट इन्जिनियरिङ्ग अध्ययन संस्थानको लागि प्रकाशित भएको
विज्ञापन नं १२÷२०७३–०७४ (आन्तरिक प्रतियोगिता) अन्तरगत कृषि इन्जिनियरिङ्ग विषयको सह–प्राध्यापक
पदमा आवेदन दिई अन्तरवार्तामा सम्मिलित भएका देहायका उम्मेदवार सफल हुनु भएकोले त्रि. वि. सेवा
आयोगको निर्णयानुसार पदोन्नतीका लागि सिफारिश गरिएको सूचना त्रि. वि. सेवा आयोगको कार्यालय,
कीर्तिपुरमा टाँस गरिएकोले सम्वन्धित सवैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

download

डाउन्लोड गर्नुहोस

2075/01/20

त्रिभुवन विश्वविद्यालय
सेवा आयोगको कार्यालय
नतिजा प्रकाशन सम्वन्धी सूचना
त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको कार्यालयवाट विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थानको लागि प्रकाशित
भएको विज्ञापन नं ४÷२०७३–०७४ (प्राज्ञिक विशिष्टताको आधारमा खुल्ला प्रतियोगिता) अन्तरगत
भौतिकशास्त्र विषयको सह–प्राध्यापक पदमा आवेदन दिई अन्तरवार्तामा सम्मिलित भएका उम्मेदवारहरु मध्ये
देहायका उम्मेदवार सफल हुनु भएकोले त्रि. वि. सेवा आयोगको निर्णयानुसार स्थायी नियुक्तिका लागि
सिफारिश गरिएको सूचना त्रि. वि. सेवा आयोगको कार्यालय, कीर्तिपुरमा टाँस गरिएकोले सम्वन्धित सवैको
जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

download

डाउन्लोड गर्नुहोस

2075/01/19

त्रिभुवन विश्वविद्यालय
सेवा आयोगको कार्यालय
नतिजा प्रकाशन सम्वन्धी सूचना
त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको कार्यालयवाट विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थानको लागि प्रकाशित
भएको विज्ञापन नं ४÷२०७३–०७४ (प्राज्ञिक विशिष्टताको आधारमा खुल्ला प्रतियोगिता) अन्तरगत
माइक्रोवायोलोजी विषयको सह–प्राध्यापक पदमा आवेदन दिई अन्तरवार्तामा सम्मिलित भएका उम्मेदवारहरु
मध्ये देहायका उम्मेदवार सफल हुनु भएकोले त्रि. वि. सेवा आयोगको निर्णयानुसार स्थायी नियुक्तिका लागि
सिफारिश गरिएको सूचना त्रि. वि. सेवा आयोगको कार्यालय, कीर्तिपुरमा टाँस गरिएकोले सम्वन्धित सवैको
जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

download

डाउन्लोड गर्नुहोस

2075/01/17

त्रिभुवन विश्वविद्यालय
सेवा आयोगको कार्यालय
नतिजा प्रकाशन सम्वन्धी सूचना
त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको कार्यालयवाट विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थानको लागि प्रकाशित
भएको विज्ञापन नं ४÷२०७३–०७४ (प्राज्ञिक विशिष्टताको आधारमा खुल्ला प्रतियोगिता) अन्तरगत
निम्नलिखित विषयको प्राध्यापक पदमा आवेदन दिई अन्तरवार्तामा सम्मिलित भएका उम्मेदवारहरु मध्ये
देहायका उम्मेदवारहरु सफल हुनु भएकोले त्रि. वि. सेवा आयोगको निर्णयानुसार स्थायी नियुक्तिका लागि
सिफारिश गरिएको सूचना त्रि. वि. सेवा आयोगको कार्यालय, कीर्तिपुरमा टाँस गरिएकोले सम्वन्धित सवैको
जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

download

डाउन्लोड गर्नुहोस

2074/12/28

त्रिभुवन विश्वविद्यालय
सेवा आयोगको कार्यालय
नतिजा प्रकाशन सम्वन्धी सूचना
त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको कार्यालयवाट इन्जिनियरिङ्ग अध्ययन संस्थानको लागि प्रकाशित भएको
विज्ञापन नं १३÷२०७३–०७४ (खुल्ला प्रतियोगिता) अन्तरगत विभिन्न विषयको प्राध्यापक र सह–प्राध्यापक
पदमा आवेदन दिई अन्तरवार्तामा सम्मिलित भएका उम्मेदवारहरु मध्ये देहायका उम्मेदवारहरु सफल हुनु
भएकोले त्रि. वि. सेवा आयोगको निर्णयानुसार स्थायीपदपूर्तिका लागि सिफारिश गरिएको सूचना त्रि. वि. सेवा
आयोगको कार्यालय, कीर्तिपुरमा टाँस गरिएकोले सम्वन्धित सवैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित
गरिएको छ ।

download

डाउन्लोड गर्नुहोस

2074/12/27

त्रिभुवन विश्वविद्यालय
सेवा आयोगको कार्यालय
नतिजा प्रकाशन सम्वन्धी सूचना
त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको कार्यालयवाट विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थानको लागि प्रकाशित
भएको विज्ञापन नं ४÷२०७३–०७४ (प्राज्ञिक विशिष्टताको आधारमा खुल्ला प्रतियोगिता) अन्तरगत प्राणीशास्त्र
विषयको प्राध्यापक पदमा आवेदन दिई अन्तरवार्तामा सम्मिलित भएका उम्मेदवारहरु मध्ये देहायका
उम्मेदवार सफल हुनु भएकोले त्रि. वि. सेवा आयोगको निर्णयानुसार स्थायी नियुक्तिका लागि सिफारिश
गरिएको सूचना त्रि. वि. सेवा आयोगको कार्यालय, कीर्तिपुरमा टाँस गरिएकोले सम्वन्धित सवैको जानकारीका
लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

download

डाउन्लोड गर्नुहोस

2074/12/26

त्रिभुवन विश्वविद्यालय
सेवा आयोगको कार्यालय
नतिजा प्रकाशन सम्वन्धी सूचना
त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको कार्यालयवाट इन्जिनियरिङ्ग अध्ययन संस्थानको लागि प्रकाशित भएको
विज्ञापन नं १३÷२०७३–०७४ (खुल्ला प्रतियोगिता) अन्तरगत सिभिल इन्जिनियरिङ्ग विषयको प्राध्यापक र
सह–प्राध्यापक पदमा आवेदन दिई अन्तरवार्तामा सम्मिलित भएका उम्मेदवारहरु मध्ये देहायका उम्मेदवार
सफल हुनु भएकोले त्रि. वि. सेवा आयोगको निर्णयानुसार पदोन्नतीका लागि सिफारिश गरिएको सूचना त्रि.
वि. सेवा आयोगको कार्यालय, कीर्तिपुरमा टाँस गरिएकोले सम्वन्धित सवैको जानकारीका लागि यो सूचना
प्रकाशित गरिएको छ ।

download

डाउन्लोड गर्नुहोस

2074/12/23

त्रिभुवन विश्वद्यिालय
सेवा आयोगको कार्यालय
लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन तथा अन्तरवार्ता सम्वन्धी सूचना
त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको कार्यालयवाट विज्ञापन नं. १०÷२०७२÷०७३ (विशेष आन्तरिक खुल्ला
प्रतियोगिता) अन्तरगत विभिन्न विषयका प्रशिक्षक, उप–प्रशिक्षक र सहायक प्रशिक्षक पदमा आवेदन दिई लिखित
परीक्षामा सफल भएका उम्मेदवारहरुको रोल नं. त्रि. वि. सेवा आयोगको निर्णयानुसार प्रकाशित गरिएको छ । लिखित
परीक्षामा सफल भएका उम्मेदवारहरुको अन्तरवार्ता देहायको कार्यक्रम अनुसार त्रि. वि. सेवा आयोगको कार्यालयमा
हुने भएकोले सम्वन्धित सवैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

download

डाउन्लोड गर्नुहोस

2074/12/10

त्रिभुवन विश्वविद्यालय
सेवा आयोगको कार्यालय
नतिजा प्रकाशन सम्वन्धी सूचना
त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको कार्यालयवाट विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थानको लागि प्रकाशित
भएको विज्ञापन नं ४÷२०७३–०७४ (प्राज्ञिक विशिष्टताको आधारमा खुल्ला प्रतियोगिता) अन्तरगत
रसायनशास्त्र विषयको प्राध्यापक पदमा आवेदन दिई अन्तरवार्तामा सम्मिलित भएका उम्मेदवारहरु मध्ये
देहायका उम्मेदवार सफल हुनु भएकोले त्रि. वि. सेवा आयोगको निर्णयानुसार स्थायी नियुक्तिका लागि
सिफारिश गरिएको सूचना त्रि. वि. सेवा आयोगको कार्यालय, कीर्तिपुरमा टाँस गरिएकोले सम्वन्धित सवैको
जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

download

डाउन्लोड गर्नुहोस 

2074/12/08

त्रिभुवन विश्वविद्यालय
सेवा आयोगको कार्यालय
नतिजा प्रकाशन सम्वन्धी सूचना
त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको कार्यालयवाट विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थानको लागि प्रकाशित
भएको विज्ञापन नं ४÷२०७३–०७४ (प्राज्ञिक विशिष्टताको आधारमा खुल्ला प्रतियोगिता) अन्तरगत
वनस्पतिशास्त्र विषयको प्राध्यापक र सह–प्राध्यापक पदमा आवेदन दिई अन्तरवार्तामा सम्मिलित भएका
उम्मेदवारहरु मध्ये..

download

डाउन्लोड गर्नुहोस 

2074/11/27

त्रिभुवन विश्वविद्यालय
सेवा आयोगको कार्यालय
नतिजा प्रकाशन सम्वन्धी सूचना
त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको कार्यालयवाट इन्जिनियरिङ्ग अध्ययन संस्थानको लागि प्रकाशित भएको
विज्ञापन नं ११÷२०७३–०७४ (आन्तरिक प्रतियोगिता) र विज्ञापन नं १२÷२०७३–०७४ (आन्तरिक
प्रतियोगिता) अन्तरगत विभिन्न विषयको प्राध्यापक र सह–प्राध्यापक पदमा आवेदन दिई अन्तरवार्तामा
सम्मिलित भएका उम्मेदवारहरु मध्ये...

download

डाउन्लोड गर्नुहोस 

2074/11/22

त्रिभुवन विश्वविद्यालय
सेवा आयोगको कार्यालय
नतिजा प्रकाशन सम्वन्धी सूचना
त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको कार्यालयवाट इन्जिनियरिङ्ग अध्ययन संस्थानको लागि प्रकाशित भएको
विज्ञापन नं ११÷२०७३–०७४ (आन्तरिक प्रतियोगिता) र विज्ञापन नं १२÷२०७३–०७४ (आन्तरिक
प्रतियोगिता) अन्तरगत विभिन्न विषयको प्राध्यापक र सह–प्राध्यापक पदमा आवेदन दिई अन्तरवार्तामा
सम्मिलित भएका उम्मेदवारहरु मध्ये देहायका उम्मेदवारहरु सफल हुनु भएकोले...

download

डाउन्लोड गर्नुहोस 

2074/11/21

त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको कार्यालय नतिजा प्रकाशन सम्वन्धी सूचना
त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको कार्यालयवाट इन्जिनियरिङ्ग अध्ययन संस्थानको लागि प्रकाशित भएको
विज्ञापन नं ११÷२०७३–०७४ (आन्तरिक प्रतियोगिता) अन्तरगत विभिन्न विषयको प्राध्यापक पदमा आवेदन
दिई अन्तरवार्तामा सम्मिलित भएका उम्मेदवारहरु मध्ये देहायका उम्मेदवारहरु सफल हुनु भएकोले..

download

डाउन्लोड गर्नुहोस 

2074/11/20

त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको कार्यालय नतिजा प्रकाशन सम्वन्धी सूचना
त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको कार्यालयवाट इन्जिनियरिङ्ग अध्ययन संस्थानको लागि प्रकाशित भएको
विज्ञापन नं ११÷२०७३–०७४ (आन्तरिक प्रतियोगिता) र विज्ञापन नं १२÷२०७३–०७४ (आन्तरिक
प्रतियोगिता) अन्तरगत सिभिल इन्जिनियरिङ्ग विषयको प्राध्यापक र सह–प्राध्यापक पदमा आवेदन दिई
अन्तरवार्तामा...

download

डाउन्लोड गर्नुहोस 

2074/11/16

त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको कार्यालय नतिजा प्रकाशन सम्वन्धी सूचना
त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको कार्यालयवाट प्रकाशित भएको विज्ञापन नं. १६।२०७३–०७४
वढुवा (कार्य क्षमताको मूल्याङ्ककनद्वारा) अन्तरगत निम्नलिखित पदमा आवेदन गर्ने उम्मेदवारहरु मध्ये योग्यता
क्रम अनुसार देहायका उम्मेदवारहरुलाई वढुवाका लागि सिफारिश गरिएको सूचना...

download

डाउन्लोड गर्नुहोस 

2074/11/16

त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको कार्यालय नतिजा प्रकाशन सम्वन्धी सूचना
त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको कार्यालयवाट चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानको लागि प्रकाशित
भएको विज्ञापन नं १४÷२०७३–०७४ (आन्तरिक प्रतियोगिता) अन्तरगत विभिन्न विषयको सह–प्राध्यापक
पदमा आवेदन दिई अन्तरवार्तामा सम्मिलित भएका देहायका...

download

डाउन्लोड गर्नुहोस 

2074/11/15

त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको कार्यालय नतिजा प्रकाशन सम्वन्धी सूचना
त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको कार्यालयवाट चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानको लागि प्रकाशित
भएको विज्ञापन नं १४÷२०७३–०७४ (आन्तरिक प्रतियोगिता) अन्तरगत विभिन्न विषयकोप्राध्यापक पदमा..
आवेदन दिइ

download

डाउन्लोड गर्नुहोस 

2074/11/14

त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको कार्यालय नतिजा प्रकाशन सम्वन्धी सूचना
त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको कार्यालयवाट चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानका लागि प्रकाशित
भएको विज्ञापन नं. २८।२०७२–०७३ (खुल्ला प्रतियोगिता) अन्तरगत मुख्य प्राविधिक सहायक (फार्मेसी) र
प्राविधिक सहायक (अक्सिजन प्लाण्ट) पदमा आवेदन दिई...

download

डाउन्लोड गर्नुहोस 

2074/11/14

त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको कार्यालय
नतिजा प्रकाशन सम्वन्धी सूचना त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको कार्यालयवाट चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानको लागि प्रकाशित
भएको विज्ञापन नं ५÷२०७२–०७३ (आन्तरिक प्रतियोगिता) अन्तरगत नर्सिङ्ग विषयको सह–प्राध्यापक पदमा आवेदन दिई...

download

डाउन्लोड गर्नुहोस 

2074/11/14

त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको कार्यालय नतिजा प्रकाशन सम्वन्धी सूचना
त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको कार्यालयवाट चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानका लागि प्रकाशित
भएको विज्ञापन नं. २८।२०७२–०७३ (खुल्ला प्रतियोगिता) अन्तरगत मुख्य प्राविधिक सहायक (रेडियोलोजी) र
मुख्य प्राविधिक सहायक (प्याथोलोजी) पदमा आवेदन दिई...

download

डाउन्लोड गर्नुहोस 

2074/11/11

त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको कार्यालय नतिजा प्रकाशन सम्वन्धी सूचना
त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको कार्यालयवाट चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानका लागि प्रकाशित
भएको विज्ञापन नं. २८।२०७२–०७३ (खुल्ला प्रतियोगिता) अन्तरगत स्टाफ नर्स पदमा...

download

डाउन्लोड गर्नुहोस 

2074/11/03

त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको कार्यालय नतिजा प्रकाशन सम्वन्धी सूचना
त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको कार्यालयवाट प्रकाशित भएको विज्ञापन नं १६÷२०७२–०७३ (आन्तरिक
प्रतियोगिता) अन्तरगत विभिन्न पदमा आवेदन दिई अन्तरवार्तामा सम्मिलित भएका उम्मेदवारहरु मध्ये
देहायका उम्मेदवारहरु सफल हुनु भएकोले त्रि. वि. सेवा आयोगको निर्णयानुसार पदोन्नतीका लागि सिफारिश
गरिएको सूचना त्रि. वि. सेवा आयोगको कार्यालय, कीर्तिपुरमा टाँस गरिएकोले सम्वन्धित सवैको जानकारीका
लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

download

डाउन्लोड गर्नुहोस 

2074/10/18 त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको कार्यालयवाट विभिन्न निकायका लागि प्रकाशित भएको विज्ञापन नं. २५।२०७२–०७३ (विशेष आन्तरिक खुल्ला प्रतियोगिता) अन्तरगत इलेक्ट्रीसियन र प्लम्वर पदमा........ downloadडाउन्लोड गर्नुहोस
2074/10/15

त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको कार्यालयवाट विभिन्न निकायका लागि प्रकाशित भएको विज्ञापन नं.
२५।२०७२–०७३ (विशेष आन्तरिक खुल्ला प्रतियोगिता) अन्तरगत वुकचेकर पदमा आवेदन दिई अन्तरवार्तामा
सम्मिलित भएका उम्मेदवारहरु मध्ये देहायका उम्मेदवारहरु सफल हुनु भएकोले त्रि. वि. सेवा आयोगको
निर्णयानुसार स्थायी नियुक्तिका लागि सिफारिश गरिएको सूचना त्रि. वि. सेवा आयोगको कार्यालय, कीर्तिपुरमा
टाँस गरिएकोले सम्वन्धित सवैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

download

डाउन्लोड गर्नुहोस 

2074/10/14

त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको कार्यालयवाट विभिन्न निकायका लागि प्रकाशित भएको विज्ञापन नं.
२५।२०७२–०७३ (विशेष आन्तरिक खुल्ला प्रतियोगिता) अन्तरगत ल्यावव्वाई पदमा आवेदन दिई अन्तरवार्तामा
सम्मिलित भएका उम्मेदवारहरु मध्ये देहायका उम्मेदवारहरु सफल हुनु भएकोले त्रि. वि. सेवा आयोगको
निर्णयानुसार स्थायी नियुक्तिका लागि सिफारिश गरिएको सूचना त्रि. वि. सेवा आयोगको कार्यालय, कीर्तिपुरमा
टाँस गरिएकोले सम्वन्धित सवैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

download

डाउन्लोड गर्नुहोस 

2074/10/12

त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको कार्यालयवाट विभिन्न निकायका लागि प्रकाशित भएको विज्ञापन नं.
२५।२०७२–०७३ (विशेष आन्तरिक खुल्ला प्रतियोगिता) अन्तरगत विभिन्न पदमा आवेदन दिई अन्तरवार्तामा
सम्मिलित भएका देहायका उम्मेदवारहरु सफल हुनु भएकोले त्रि. वि. सेवा आयोगको निर्णयानुसार स्थायी
नियुक्तिका लागि सिफारिश गरिएको सूचना त्रि. वि. सेवा आयोगको कार्यालय, कीर्तिपुरमा टाँस गरिएकोले
सम्वन्धित सवैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

download

डाउन्लोड गर्नुहोस 

2074/10/11

त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको कार्यालयवाट विभिन्न निकायका लागि प्रकाशित भएको विज्ञापन नं.
२५।२०७२–०७३ (विशेष आन्तरिक खुल्ला प्रतियोगिता) अन्तरगत विभिन्न पदमा आवेदन दिई अन्तरवार्तामा
सम्मिलित भएका उम्मेदवारहरु मध्ये देहायका उम्मेदवारहरु सफल हुनु भएकोले त्रि. वि. सेवा आयोगको
निर्णयानुसार स्थायी नियुक्तिका लागि सिफारिश गरिएको सूचना त्रि. वि. सेवा आयोगको कार्यालय, कीर्तिपुरमा
टाँस गरिएकोले सम्वन्धित सवैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

download

डाउन्लोड गर्नुहोस 

2074/09/29

त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको कार्यालय नतिजा प्रकाशन सम्वन्धी सूचना
त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको कार्यालयवाट वनविज्ञान अध्ययन सस्थानका लागि प्रकाशित
भएको विज्ञापन नं. २६÷२०७२÷०७३

download

डाउन्लोड गर्नुहोस 

2074/09/29

त्रभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको कार्यालय नतिजा प्रकाशन सम्वन्धी सूचना
त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको कार्यालयवाट कृषि र पशु विज्ञान अध्ययन सस्थानका लागि
प्रकाशित भएको विज्ञापन नं. २३÷२०७२÷०७३

download

डाउन्लोड गर्नुहोस 

2074/09/25

त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको कार्यालय
नतिजा प्रकाशन सम्वन्धी सूचना
त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको कार्यालयवाट चिकित्साशास्त्र अध्ययन सस्थानका लागि प्रकाशित
भएको विज्ञापन नं १५÷२०७२–०७३

download

डाउन्लोड गर्नुहोस 

2074/09/24

त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको कार्यालय
नतिजा प्रकाशन सम्वन्धी सूचना
त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको कार्यालयवाट चिकित्साशास्त्र अध्ययन सस्थानका लागि प्रकाशित
भएको विज्ञापन नंं १५÷२०७२–०७३

download

डाउन्लोड गर्नुहोस 

2074/09/23

त्रभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको कार्यालय
नतिजा प्रकाशन सम्वन्धी सूचना
त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको कार्यालयवाट चिकित्साशास्त्र अध्ययन सस्थानका लागि प्रकाशित
भएको विज्ञापन नं १५÷२०७२–०७३

download

डाउन्लोड गर्नुहोस 

2074/09/21

त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको कार्यालय नतिजा प्रकाशन सम्वन्धी सूचना

विज्ञापन नं.  ७।२०७२–०७३

download

डाउन्लोड गर्नुहोस 

2074/09/20

त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको कार्यालय नतिजा प्रकाशन सम्वन्धी सूचना

विज्ञापन नं. ।२०७२–०७३

download

डाउन्लोड गर्नुहोस 

2074/09/17

त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको कार्यालय नतिजा प्रकाशन सम्वन्धी सूचना

विज्ञापन नं. ७।२०७२–०७३

download

डाउन्लोड गर्नुहोस 

 2074/09/16

 त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको कार्यालय नतिजा प्रकाशन सम्वन्धी सूचना

विज्ञापन नं. ८।२०७२–०७३

download
डाउन्लोड गर्नुहोस 
2074/09/07

त्रिभुवन विश्वद्यिालय सेवा आयोगका कार्यालय
लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन तथा अन्तरवार्ता सम्वन्धी सूचना

विज्ञापन नं. २६÷२०७२÷०७३

download

डाउन्लोड गर्नुहोस 

2074/09/07

त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगका कार्यालय लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन तथा अन्तरवार्ता सम्वन्धी सूचना 

(विज्ञापन नंं

२५÷२०७२–०७३)

 download
डाउन्लोड गर्नुहोस 
 2074/09/02

त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको कार्यालय
नतिजा प्रकाशन सम्वन्धी सूचना

 डाउन्लोड गर्नुहोस
2074/02/30 त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको कार्यालय नतिजा प्रकाशन सम्वन्धी सूचना
विज्ञापन नं. ८।२०७२–०७३ (विशेष आन्तरिक खुल्ला प्रतियोगिता)
डाउन्लोड गर्नुहोस
2074/02/08 त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको कार्यालय नतिजा प्रकाशन सम्वन्धी सूचना
विज्ञापन ७।२०७२–०७३ (खुल्ला प्रतियोगिता)
download डाउन्लोड गर्नुहोस
2074/01/14

त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको कार्यालय नतिजा प्रकाशन सम्वन्धी सूचना
विज्ञापन नं. ८।२०७२–०७३ (विशेष आन्तरिक खुल्ला प्रतियोगिता)

download डाउन्लोड गर्नुहोस
2073/12/11

त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको कार्यालय नतिजा प्रकाशन सम्वन्धी सूचना
विज्ञापन नं.७।२०७२–०७३ (खुल्ला प्रतियोगिता)

download डाउन्लोड गर्नुहोस
2073/12/09

त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको कार्यालय नतिजा प्रकाशन सम्वन्धी सूचना
नेपाली विषयको उप–प्राध्यापक पदमा

download डाउन्लोड गर्नुहोस
2073/12/08

त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको कार्यालय नतिजा प्रकाशन सम्वन्धी सूचना
विज्ञापन नं. ८।२०७२–०७३ (विशेष आन्तरिक खुल्ला प्रतियोगिता)

download डाउन्लोड गर्नुहोस
2073/12/04

त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको कार्यालय नतिजा प्रकाशन सम्वन्धी सूचना

download डाउन्लोड गर्नुहोस
2073/12/02

त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको कार्यालय नतिजा प्रकाशन सम्वन्धी सूचना
विज्ञापन ७।२०७२–०७३ (खुल्ला प्रतियोगिता)

download डाउन्लोड गर्नुहोस
2073/12/02

त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको कार्यालय नतिजा प्रकाशन सम्वन्धी सूचना
विज्ञापन ८।२०७२–०७३ (विशेष आन्तरिक खुल्ला प्रतियोगिता)

download डाउन्लोड गर्नुहोस
 

त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको कार्यालय नतिजा प्रकाशन सम्वन्धी सूचना
विज्ञापन नं. ८।२०७२–०७३ (विशेष आन्तरिक खुल्ला प्रतियोगिता)
विज्ञापन नं. ७।२०७२–०७३ (खुल्ला प्रतियोगिता)
कम्प्यूटर बिज्ञान विषयको  उप–प्राध्यापक पदमा

download डाउन्लोड गर्नुहोस
 

त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको कार्यालय नतिजा प्रकाशन सम्वन्धी सूचना
विज्ञापन ८।२०७२–०७३ (विशेष आन्तरिक खुल्ला प्रतियोगिता)
विज्ञापन ७।२०७२–०७३ (खुल्ला प्रतियोगिता)
पाठ्यक्रम तथा मूल्याङ्कन विषयको उप–प्राध्यापक पदमा

 download डाउन्लोड गर्नुहोस
 

त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको कार्यालय नतिजा प्रकाशन सम्वन्धी सूचना
डेरी टेक्नोलोजी र खाद्य प्रविधि विषयको उप–प्राध्यापक पदमा

download डाउन्लोड गर्नुहोस
 

त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको कार्यालय नतिजा प्रकाशन सम्वन्धी सूचना
शिक्षाको आधार विषयको उप–प्राध्यापक पदमा

download डाउन्लोड गर्नुहोस
 

त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको कार्यालय नतिजा प्रकाशन सम्वन्धी सूचना
भूगर्भशास्त्र विषयको उप–प्राध्यापक पदमा

download डाउन्लोड गर्नुहोस
 

त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको कार्यालय नतिजा प्रकाशन सम्वन्धी सूचना
गणित शिक्षा विषयको उप–प्राध्यापक पदमा

download डाउन्लोड गर्नुहोस

 

 

lqe'jg ljZjljBfno

;]jf cfof]usf] sfof{no

glthf k|sfzg ;DjGwL ;"rgf -;xk|fWofks_ cfGtl/s

e"ue{zf:q, cfls{6]Sr/