त्रिभुवन विश्वविद्यालय
सेवा आयोगको कार्यालय


अत्यन्त जरुरी सूचना

प्रकाशित मिति विवरण पुरा विवरण
2075/12/26 अन्तरवार्ता स्थगित सम्वन्धी सूचना

download

डाउन्लोड गर्नुहोस

2075/12/20 अन्तवार्ताको लिष्टमा नाम समावेश गरिएको सूचना

download

डाउन्लोड गर्नुहोस

2075/12/07

त्रिभुवन विश्वविद्यालय
सेवा आयोगको कार्यालय
अन्तरवार्ता सम्वन्धी सूचना (प्राध्यापक)
(आन्तरिक प्रतियोगिता र खुल्ला प्रतियोगिता)

download

डाउन्लोड गर्नुहोस 

2075/12/03

अन्तवार्ता सम्वन्धी कार्यक्रम
प्राध्यापक(आन्तरिक प्रतियोगिता र खुल्ला प्रतियोगिता)
गोरखापत्रमा प्रकाशित भएको सूचना

 

download

डाउन्लोड गर्नुहोस 

2075/06/15

त्रिभुवन विश्वविद्यालय
सेवा आयोगको कार्यालय
खुल्ला विज्ञापनकोसह–प्राध्यापक पदको न्यूनतम योग्यता सम्वन्धी संशोधित सूचना

download

डाउन्लोड गर्नुहोस 

2075/04/30

त्रिभुवन विश्वविद्यालय
सेवा आयोगको कार्यालय
स्थगित लिखित परीक्षा पुनः संचालन सम्वन्धी सूचना
त्रि. वि. सेवा आयोगको कार्यालयवाट विज्ञापन नं १८÷२०७३÷०७४ (खुल्ला प्रतियोगिता) अन्तर्गत
विभिन्न प्रशासनिक तथा प्राविधिक कर्मचारीहरुको मिति २०७५ श्रावण १८ गतेको गो.प.मा प्रकाशित
स्थगित लिखित परीक्षा देहायको कार्यक्रम अनुसार पुनः संचालन हुने भएकोले सम्वन्धित सवैको
जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

download

डाउन्लोड गर्नुहोस 

2075/04/17

त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको कार्यालय लिखित परीक्षा तथा अन्तरवार्ता सम्वन्धी कार्यक्रम स्थगित गरिएको सूचना
त्रि. वि. सेवा आयोगको कार्यालयवाट प्रकाशित भएको निम्नलिखित विज्ञापनहरु अन्र्तगत विभिन्न प्रसाशनिक पदहरुको लिखित परीक्षा तथा विभिन्न शैक्षिक पदहरुको अन्तरवार्ता त्रि. वि. सेवा आयोगको मनोनित सदस्यको पद रिक्त हुन गएकोले त्रि. वि. संगठन तथा शैक्षिक प्रशासन सम्वन्धी नियम २०५० (संशोधन सहित) को नियम १६४ (१) को व्यवस्थाले गर्दा उक्त लिखित परीक्षा र अन्तरवार्ताको कार्यक्रम अर्को सूचना प्रकाशित नभए सम्मका लागि आयोगको निर्णयानुुसार स्थगित गरिएकोले सम्वन्धित सवैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

download

डाउन्लोड गर्नुहोस 

2075/04/14

त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको कार्यालय अन्तरवार्ताको समयतालिका परिवर्तन सम्वन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना
त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको कार्यालयवाट इन्जिनियरिङ्ग अध्ययन संस्थान अन्तर्गतका क्याम्पसहरुको लागि प्रकाशित विज्ञापन नं. १४÷२०७२÷०७३ (खुल्ला प्रतियोगिता) अन्तरगत विभिन्न विषयका उप–प्राध्यापक, प्रशिक्षक र सहायक प्रशिक्षक पदको अन्तरवार्ता मिति २०७५ श्रावण १६ गते देखि संचालन हुने भनिएकोमा विशेष कारणवश देहायको कार्यक्रम अनुसार उक्त अन्तरवार्ता हुने भएकोले सम्वन्धित सवैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

download

डाउन्लोड गर्नुहोस 

2075/04/11

त्रिभुवन विश्वविद्यालय
सेवा आयोगको कार्यालय
लिखित परीक्षाको समयतालिका परिवर्तन सम्वन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना
त्रि. वि. सेवा आयोगको कार्यालयवाट विज्ञापन नंं १८÷२०७३÷०७४ (खुल्ला प्रतियोगिता) अन्तर्गतको लिखित परिक्षा मिति २०७५÷४÷१० देखि संचालन भै रहेकोमा विशेष कारणवश मिति २०७५÷४÷१२ गते देखिको लिखित परिक्षाको समयतालिका मिति २०७५÷४÷१९ गते देखि हुने गरी परिवर्तन भएको गरिएकोले सम्वन्धित सवैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

download

डाउन्लोड गर्नुहोस 

2075/04/01

त्रिभुवन विश्वद्यिालय
सेवा आयोगको कार्यालय
स्थगित भएको अन्तरवार्ता संचालन सम्वन्धी सूचना
त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको कार्यालयवाट इन्जिनियरिङ्ग अध्ययन संस्थान अन्तर्गतका पूल्चोक, थापाथली, पोखरा
र धरान क्याम्पसहरुको लागि प्रकाशित विज्ञापन नं. १४÷२०७२÷०७३ (खुल्ला प्रतियोगिता) अन्तरगत विभिन्न विषयका
उप–प्राध्यापक, प्रशिक्षक र सहायक प्रशिक्षक पदको मिति २०७५ जेठ १८ गते गो.प. मा प्रकाशित सूचना अनुसार स्थगित
भएको अन्तरवार्ता देहायको कार्यक्रम अनुसार त्रि. वि. सेवा आयोगको कार्यालय कीर्तिपुरमा हुने भएकोले सम्वन्धित सवैको
जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

download

डाउन्लोड गर्नुहोस 

2075/04/01

त्रिभुवन विश्वद्यिालय
सेवा आयोगको कार्यालय
लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन तथा अन्तरवार्ता सम्वन्धी सूचना
त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको कार्यालयवाट चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान अन्तर्गत नर्सिङ्ग क्याम्पस महाराजगंज,
नर्सिङ्ग क्याम्पस पोखरा, नर्सिङ्ग क्याम्पस नेपालगंज र नर्सिङ्ग क्याम्पस विरगजका लागि प्रकाशित विज्ञापन नं.
१५÷२०७२÷०७३ (खुल्ला प्रतियोगिता) र विज्ञापन नं २४÷२०७२÷०७३ (विशेष आन्तरिक खुल्ला प्रतियोगिता) अन्तरगत
विभिन्न विषयका उप–प्राध्यापक, प्रशिक्षक पदमा आवेदन दिई लिखित परीक्षामा सफल भएका उम्मेदवारहरुको रोल नं. त्रि.
वि. सेवा आयोगको निर्णयानुसार प्रकाशित गरिएको छ । लिखित परीक्षामा सफल भएका उम्मेदवारहरुको अन्तरवार्ता
देहायको कार्यक्रम अनुसार त्रि. वि. सेवा आयोगको कार्यालयमा हुने भएकोले सम्वन्धित सवैको जानकारीका लागि यो
सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

download

डाउन्लोड गर्नुहोस 

2075/02/27

त्रिभुवन विश्वद्यिालय
सेवा आयोगको कार्यालय
कम्प्युटर प्रयोग सम्वन्धी प्रयोगात्मक परीक्षाको नतिजा प्रकाशन तथा लिखित परीक्षा सम्वन्धी सूचना
त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको कार्यालयवाट विभिन्न निकायको लागि प्रकाशित भएको विज्ञापन नं
१८÷२०७३–०७४ (खुल्ला प्रतियोगिता) अन्तरगत विभिन्न प्रशासनिक पदमा आवेदन दिई कम्प्युटर प्रयोग सम्वन्धी
प्रयोगात्मक परीक्षामा सफल भएका उम्मेदवारहरुको रोल नं प्रकाशित गरिएको छ । परीक्षामा सफल भएका
उम्मेदवारहरु र प्राविधिक पदहरुमा आवेदन गर्ने योग्यता पुगेका उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षा निम्न लिखित
कार्यक्रम अनुसार इन्जिनियरिङ्ग अध्ययन संस्थान, पुल्चोक क्याम्पस पुल्चोकमा सञ्चालन हुने भएकोले सम्वन्धित
सवैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । प्राविधिक पदहरुको योग्यता पुगेका उम्मेदवारहरुको
प्रवेश पत्र मिति २०७५ श्रावण १ गते देखि आयोगको कार्यालयवाट उपलव्ध गराइने छ । प्रवेश पत्र नभएकालाई
लिखित परीक्षामा सम्मिलित गराईने छैन ।

download

डाउन्लोड गर्नुहोस 

2075/02/17

त्रिभुवन विश्वविद्यालय
सेवा आयोगको कार्यालय
अन्तरवार्ता स्थगित गरिएको सूचना
त्रि. वि. सेवा आयोगको कार्यालयवाट मिति २०७५÷०२÷०२ गतेको गो.प.मा
प्रकाशित सूचना अनुसार विज्ञापन नं १४÷२०७२÷०७३ (खुल्ला प्रतियोगिता)
इ.अ.सं अन्तर्गत विभिन्न विषय र पदमा आवेदन दिई लिखित परीक्षावाट सफल
भएका उम्मेदवारहरुको मिति २०७५ असार ३ गते देखि हुने भनिएको
अन्र्तवार्ताको कार्यक्रम विशेष कारणवश अर्को सूचना नभए सम्मका लागि
आयोगको निर्णयानुसार स्थगित गरिएकोले सम्वन्धित सवैको जानकारीको लागि
यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

download

डाउन्लोड गर्नुहोस 

2074/12/16

त्रिभुवन विश्वविद्यालय
सेवा आयोगको कार्यालय
कम्प्युटर सम्वन्धी ज्ञान प्रयोगात्मक परीक्षा सम्वन्धी सूचना
त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको कार्यालयवाट विभिन्न नियकायको लागि प्रकाशित भएको विज्ञापन नं
१८÷२०७३–०७४ (खुल्ला प्रतियोगिता) अन्तरगत निम्नलिखित पदमा आवेदन दिने न्यूनतम योग्यता पुगेका देहायका
उम्मेदवारहरुको कम्प्युटर सम्वन्धी ज्ञान प्रयोगात्मक परीक्षा मिति २०७४ वैशाख ४ गते देखि इन्जिनियरिङ्ग
अध्ययन संस्थान सूचना तथा संचार प्रविधि केन्द्र पुल्चोकमा संचालन हुने भएकोले सम्बन्धित सबैको जानकारीका
लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।...

download

डाउन्लोड गर्नुहोस 

2074/12/14

त्रिभुवन विश्वविद्यालय
सेवा आयोगको कार्यालय
लिखित परीक्षाको समय तालिका सम्वन्धी संशोधित सूचना
त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको कार्यालयवाट मिति २०७४ फागुन २२ गतेको गो.प.मा प्रकाशित
सूचना अनुसार हुने भनिएको लिखित परीक्षाको समय तालिका संशोधन गरिएकोले सम्वन्धित सवैको
जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । परीक्षा केन्द्र यथावत रहेको व्यहोरा जानकारी
गराइन्छ ।...

download

डाउन्लोड गर्नुहोस 

2074/12/10

त्रिभुवन विश्वविद्यालय
सेवा आयोगको कार्यालय
कम्प्युटर प्रयोग सम्वन्धी ज्ञानको प्रयोगात्मक परीक्षाको सूचना
त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको कार्यालयवाट विभिन्न निकायका लागि प्रकाशित भएको विज्ञापन
नं १८÷२०७३–०७४ (खुल्ला प्रतियोगिता) अन्तरगत विभिन्न प्रशासनिक पदहरुमा आवेदन दिने योग्यता
पुगेका उम्मेदवारहरुको कम्प्युटर प्रयोग सम्वन्धी ज्ञानको प्रयोगात्मक परीक्षा निम्न कार्यक्रम अुनसार
त्रि. वि. इन्जिनियरिङ्ग अध्ययन संस्थान सूचना तथा संचार प्रविधि केन्द्र, पुल्चोकमा शुरु हुने भएकोले
सम्वन्धित सवैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।
पर

download

डाउन्लोड गर्नुहोस 

2074/11/30

त्रिभुवन विश्वविद्यालय
सेवा आयोगको कार्यालय
लिखित परीक्षा सम्वन्धी सूचना
त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको कार्यालयवाट प्रकाशित भएको विज्ञापन नं १७÷२०७३–०७४
(आन्तरिक प्रतियोगिता) अन्तरगत निम्नलिखित पदमा आवेदन दिने न्यूनतम योग्यता पुगेका देहायका
उम्मेदवारहरुकोलिखित परीक्षा त्रि. वि. सेवा आयोगको कार्यालय कीर्तिपुर र प्रिन्सिपलको कार्यालय त्रि. वि.
कीर्तिपुरमा सञ्चालन हुने भएकोले सम्वन्धित सवैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

download

डाउन्लोड गर्नुहोस 

2074/11/08

त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको कार्यालय
लिखित परीक्षा सम्वन्धी सूचना
त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको कार्यालयबाट चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानको लागि प्रकाशित
भएको विज्ञापन नं १५÷२०७२–०७३ (खुल्ला प्रतियोगिता) र विज्ञापन नं २४÷२०७२÷०७३ (विशेष
आन्तरिक खुल्ला प्रतियोगिता) अन्तरगत निम्नलिखित विषय र पदमा...

download

डाउन्लोड गर्नुहोस 

2074/09/02

त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको कार्यालयवाट चिकित्साशास्त्र अध्ययन सस्थानका लागि प्रकाशित
भएको विज्ञापन नं १५÷२०७२–०७३ (खुल्ला प्रतियोगिता) र विज्ञापन नं. २÷२०७३÷०७४ (खुल्ला
प्रतियोगिता)

डाउन्लोड गर्नुहोस
2074/09/02

त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको कार्यालय
लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन तथा अन्तरवार्ता सम्वन्धी सूचना

डाउन्लोड गर्नुहोस
 2074/02/10

विज्ञापन नंं १६÷२०७३÷०७७४ (बढुवा) मा आवेदनग गर्ने उम्मेदवारहरुको
नामावली प्रकाशन सम्वन्धी सूचना

डाउन्लोड गर्नुहोस
2073/12/07

त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको कार्यालय विज्ञापन सम्वन्धी संशोधित सूचना...

डाउन्लोड गर्नुहोस
2073/12/07 त्रि. वि. कर्मचारीको नियुक्ति तथा वढुवाको सिफारिश सम्वन्धी विनियम २०७३ मा संशोधित ः डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७३-२-०६

सूचना

त्रि. वि. सेवा आयोगको कार्यालयवाट मिति २०७३ फागुन १८ गते को गो.प.मा प्रकाशित सूचना अनुसार विज्ञापन नं. १८/०७३/०७४ (खुल्ला प्रतियोगिता) अन्तर्गत समावेशी तर्फको अपाङ्ग(दृष्टियुक्त) भनिएकोमा दृष्टियुक्त भन्ने शब्द हटाइएकोले सम्वन्धित सवैका जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

डाउन्लोड गर्नुहोस
विज्ञापन नं. ८।२०७२–०७३ र विज्ञापन नं. ७।२०७२–०७३ त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तगर्तका विभिन्न क्याम्पसका लागि त्रि. वि. सेवा आयोगको कार्यालयवाट प्रकाशित भएको विज्ञापन नं. ८।२०७२–०७३ (विशेष आन्तरिक खुल्ला प्रतियोगिता) र विज्ञापन नं. ७।२०७२–०७३ (खुल्ला प्रतियोगिता) अन्तरगत भूगोल शिक्षा र स्पेशल निड्स एजुकेशन विषयको   उप–प्राध्यापक पदमा आवेदन दिई अन्तरवार्तामा सम्मिलित भएका देहायका उम्मेदवारहरु सफल हुनु भएकोल.... डाउन्लोड गर्नुहोस