त्रिभुवन विश्वविद्यालय
सेवा आयोगको कार्यालय

 

प्रकाशित मिति विवरण पुरा विवरण
2075/07/30

त्रिभुवन विश्वविद्यालय
सेवा आयोगको कार्यालय
लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन तथा अन्तरवार्ता सम्वन्धी सूचना
त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको कार्यालयवाट प्रकाशित भएको विज्ञापन नं १७÷२०७३–०७४ (आन्तरिक प्रतियोगिता)
अन्तरगत विभिन्न प्रशासनिक तथा प्राविधिक पदहरुमा आवेदन दिई लिखित परीक्षामा सफल भएका उम्मेदवारहरुको नाम त्रि.
वि. सेवा आयोगको निर्णयानुसार प्रकाशित गरिएको छ । लिखित परीक्षामा सफल निम्न लिखित रोल नं. भएका
उम्मेदवारहरुको अन्तरवार्ता त्रि. वि. सेवा आयोगको कार्यालय, कीर्तिपुरमा देहायको कार्यक्रम अनुसार संचालन हुने भएकोले
सम्वन्धित सवैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

download

डाउन्लोड गर्नुहोस 

2075/07/29

त्रिभुवन विश्वद्यिालय
सेवा आयोगको कार्यालय
लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन तथा अन्तरवार्ता सम्वन्धी सूचना
त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको कार्यालयवाट प्रकाशित भएको विज्ञापन नं. १७÷२०७२÷०७३ (आन्तरिक
प्रतियोगिता) अन्तरगत विभिन्न प्रशासनिक तथा प्राविधिक पदमा आवेदन दिई लिखित परीक्षामा सम्मिलित
भएका उम्मेदवारहरु मध्ये सफल भएका उम्मेदवारहरुको नाम त्रि. वि. सेवा आयोगको निर्णयानुसार प्रकाशित
गरिएको छ । लिखित परीक्षामा सफल निम्नलिखित उम्मेदवारहरुको अन्तरवार्ता त्रि. वि. सेवा आयोगको
कार्यालय, कीर्तिपुरमा देहायको कार्यक्रम अनुसार हुने भएकोले सम्वन्धित सवैको जानकारीका लागि यो सूचना
प्रकाशित गरिएको छ । अन्तरवार्तामा सम्मिलित हुने उम्मेदवारहरुले आफुले आवेदन साथ पेश गरेका
कागजातहरूको सक्कल प्रमाण पत्रहरू अन्तरवार्ताको दिन ल्याउनु पर्ने छ । कथम् कदाचित उक्त फाराममा
दिइएको विवरणमा अन्यथा ठहर हुन आएमा सो आवेदन उपर कुनै कारवाही नहुने व्यहोरा पनि सूचित गरिन्छ ।

download

डाउन्लोड गर्नुहोस 

2075/05/31

त्रिभुवन विश्वविद्यालय
सेवा आयोगको कार्यालय
अन्र्तवार्ता स्थगित सम्वन्धी सूचना
त्रि. वि. सेवा आयोगको कार्यालयवाट प्रकाशित विज्ञापन नं ७÷२०७२–०७३ (खुल्ला प्रतियोगिता)
अन्तर्गत गणित (विज्ञान) र विज्ञापन नं ८÷२०७२–०७३ (विशेष आन्तरिक खुल्ला प्रतियोगिता) अन्तर्गत
गणित (मानविकी) विषयको उप–प्राध्यापक पदको मिति २०७५÷५÷१३ गतेको गो.प. मा प्रकाशित
सूचना अुनसार मिति २०७५÷५÷३१ गते दिनको ३ वजे देखि संचालन हुने भनिएको अन्तरवार्ता विशेष
कारणवश अर्को सूचना प्रकाशित नभए सम्मका लागि स्थगित भएको व्यहोरा सम्वन्धित सवैको
जानकारीका लागि यो सुचना प्रकाशित गरिएको छ ।

download

डाउन्लोड गर्नुहोस 

2075/05/12

त्रिभुवन विश्वद्यिालय
सेवा आयोगको कार्यालय
स्थगित भएको अन्तरवार्ता पुनः संचालन सम्वन्धी सूचना
त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको कार्यालयवाट चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान अन्तर्गत नर्सिङ्ग क्याम्पस
महाराजगंज, नर्सिङ्ग क्याम्पस पोखरा, नर्सिङ्ग क्याम्पस नेपालगंज र नसिंङ्ग क्याम्पस विरगंजका लागि प्रकाशित
भएको विज्ञापन नं. १५÷२०७२÷०७३ (खुल्ला प्रतियोगिता) र विज्ञापन नं. २४÷२०७२÷०७३ (विशेष
आन्तरिक खुल्ला प्रतियोगिता) अन्तरगत विभिन्न विषयका उप–प्राध्यापक र प्रशिक्षक पदको मिति २०७५
श्रावण १८ गते गो.प. मा प्रकाशित सूचना अनुसार स्थगित भएको अन्तरवार्ता पुनः देहायको कार्यक्रम
अनुसार त्रि. वि. सेवा आयोगको कार्यालय कीर्तिपुरमा हुने भएकोले सम्वन्धित सवैको जानकारीका लागि यो
सूचना प्रकाशित गरिएको छ । अन्तरवार्तामा सम्मिलित हुने उम्मेदवारहरुले आफुले आवेदन साथ पेश गरेका
प्रमाण–पत्रहरुको सक्कल प्रमाण–पत्रहरु अन्तरवार्ताको दिन ल्याउनु पर्नेछ । कथम कदाचित उक्त फाराममा
दिईएको विवरणमा अन्यथा ठहर हुन आएमा सो आवेदन उपर कनै कारवाही नहुने व्यहोरा पनि सूचित
गरिन्छ ।

download

डाउन्लोड गर्नुहोस 

2075/05/07

त्रभुवन विश्वद्यिालय
सेवा आयोगको कार्यालय
स्थगित भएको अन्तरवार्ता पुनः संचालन सम्वन्धी सूचना
त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको कार्यालयवाट इन्जिनियरिङ्ग अध्ययन संस्थान अन्तर्गतका पूल्चोक
क्याम्पस, थापाथली क्याम्पस, पोखरा क्याम्पस र धरान क्याम्पसहरुको लागि प्रकाशित विज्ञापन नं.
१४÷२०७२÷०७३ (खुल्ला प्रतियोगिता) अन्तरगत विभिन्न विषयका उप–प्राध्यापक, प्रशिक्षक र सहायक
प्रशिक्षक पदको मिति २०७५ श्रावण १८ गते गो.प. मा प्रकाशित सूचना अनुसार स्थगित भएको अन्तरवार्ता
पुनः देहायको कार्यक्रम अनुसार त्रि. वि. सेवा आयोगको कार्यालय कीर्तिपुरमा हुने भएकोलेसम्वन्धित सवैको
जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । अन्तरवार्तामा सम्मिलित हुने उम्मेदवारहरुले आफुले
आवेदन साथ पेश गरेका प्रमाण–पत्रहरुको सक्कल प्रमाण–पत्रहरु अन्तरवार्ताको दिन ल्याउनु पर्नेछ । कथम
कदाचित उक्त फाराममा दिईएको विवरणमा अन्यथा ठहर हुन आएमा सो आवेदन उपर कनै कारवाही नहुने
व्यहोरा पनि सूचित गरिन्छ ।

download

डाउन्लोड गर्नुहोस 

2075/04/30

त्रिभुवन विश्वविद्यालय
सेवा आयोगको कार्यालय
स्थगित अन्र्तवार्ता पुनः संचालन सम्वन्धी सूचना
त्रि. वि. सेवा आयोगको कार्यालयवाट इन्जिनियरिङ्ग अध्ययन संस्थान अन्तर्गतका
क्याम्पसहरुको लागि प्रकाशित विज्ञापन नं. १४÷२०७२÷०७३ (खुल्ला प्रतियोगिता),
चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान अन्तर्गत विभिन्न क्याम्पसका लागि प्रकाशित विज्ञापन नं
१५÷२०७२÷०७३ (खुल्ला प्रतियोगिता) र विज्ञापन नं २४÷२०७२÷०७३ (विशेष आन्तरिक
खुल्ला प्रतियोगिता) अन्तरगत विभिन्न विषयका उप–प्राध्यापक, प्रशिक्षक र सहायक
प्रशिक्षकहरुको मिति २०७५ श्रावण १८ गतेको गो.प.मा प्रकाशित स्थगित अन्तरवार्ता
देहायको कार्यक्रम अनुसार पुनः संचालन हुने भएकोले सम्वन्धित सवैको जानकारीको लागि
यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

download

डाउन्लोड गर्नुहोस 

2075/04/14

त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको कार्यालय अन्तरवार्ताको समयतालिका परिवर्तन सम्वन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना
त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको कार्यालयवाट इन्जिनियरिङ्ग अध्ययन संस्थान अन्तर्गतका क्याम्पसहरुको लागि प्रकाशित विज्ञापन नं. १४÷२०७२÷०७३ (खुल्ला प्रतियोगिता) अन्तरगत विभिन्न विषयका उप–प्राध्यापक, प्रशिक्षक र सहायक प्रशिक्षक पदको अन्तरवार्ता मिति २०७५ श्रावण १६ गते देखि संचालन हुने भनिएकोमा विशेष कारणवश देहायको कार्यक्रम अनुसार उक्त अन्तरवार्ता हुने भएकोले सम्वन्धित सवैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

download

डाउन्लोड गर्नुहोस 

2075/04/11

त्रिभुवन विश्वद्यिालय
सेवा आयोगको कार्यालय
लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन तथा अन्तरवार्ता सम्वन्धी सूचना
त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको कार्यालयवाट चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान अन्तर्गत नर्सिङ्ग क्याम्पस
महाराजगंज, नर्सिङ्ग क्याम्पस पोखरा, नर्सिङ्ग क्याम्पस नेपालगंज र नसिंङ्ग क्याम्पस विरगंजका लागि प्रकाशित
भएको विज्ञापन नं. १५÷२०७२÷०७३ (खुल्ला प्रतियोगिता) र विज्ञापन नं. २४÷२०७२÷०७३ (विशेष
आन्तरिक खुल्ला प्रतियोगिता) अन्तरगत विभिन्न विषयको उप–प्राध्यापक र प्रशिक्षक पदमा आवेदन दिई
लिखित परीक्षामा सफल भएका उम्मेदवारहरुको अन्तरवार्ता देहायको कार्यक्रम अनुसार त्रि. वि. सेवा
आयोगको कार्यालय कीर्तिपुरमा हुने भएकोले सम्वन्धित सवैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित
गरिएको छ । अन्तरवार्तामा सम्मिलित हुने उम्मेदवारहरुले आफुले आवेदन साथ पेश गरेका प्रमाण–पत्रहरुको
सक्कल प्रमाण–पत्रहरु अन्तरवार्ताको दिन ल्याउनु पर्नेछ । कथम कदाचित उक्त फाराममा दिईएको विवरणमा
अन्यथा ठहर हुन आएमा सो आवेदन उपर कनै कारवाही नहुने व्यहोरा पनि सूचित गरिन्छ ।

download

डाउन्लोड गर्नुहोस 

2075/04/05

त्रिभुवन विश्वद्यिालय
सेवा आयोगको कार्यालय
स्थगित भएको अन्तरवार्ता संचालन सम्वन्धी सूचना
त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको कार्यालयवाट इन्जिनियरिङ्ग अध्ययन संस्थान अन्तर्गतका पूल्चोक
क्याम्पस, थापाथली क्याम्पस, पोखरा क्याम्पस र धरान क्याम्पसहरुको लागि प्रकाशित विज्ञापन नं.
१४÷२०७२÷०७३ (खुल्ला प्रतियोगिता) अन्तरगत विभिन्न विषयका उप–प्राध्यापक, प्रशिक्षक र सहायक
प्रशिक्षक पदको मिति २०७५ जेठ १८ गते गो.प. मा प्रकाशित सूचना अनुसार स्थगित भएको अन्तरवार्ता
देहायको कार्यक्रम अनुसार त्रि. वि. सेवा आयोगको कार्यालय कीर्तिपुरमा हुने भएकोले सम्वन्धित सवैको
जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । अन्तरवार्तामा सम्मिलित हुने उम्मेदवारहरुले आफुले
आवेदन साथ पेश गरेका प्रमाण–पत्रहरुको सक्कल प्रमाण–पत्रहरु अन्तरवार्ताको दिन ल्याउनु पर्नेछ । कथम
कदाचित उक्त फाराममा दिईएको विवरणमा अन्यथा ठहर हुन आएमा सो आवेदन उपर कनै कारवाही नहुने
व्यहोरा पनि सूचित गरिन्छ ।

download

डाउन्लोड गर्नुहोस 

2075/02/04

त्रिभुवन विश्वविद्यालय
सेवा आयोगको कार्यालय
अन्तरवार्ता सम्वन्धी सूचना
त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको कार्यालयवाट विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थान अन्तर्गतका
क्याम्पसहरुका लागि प्रकाशित विज्ञापन नं ४÷२०७३–०७४ (प्राज्ञिक विशिष्टताको आधारमा खुल्ला
प्रतियोगिता) र इन्जिनियरिङ्ग अध्ययन संस्थान अन्तर्गतका क्याम्पसहरुको लागि प्रकाशित विज्ञापन नं
६÷२०७३–०७४ (प्राज्ञिक विशिष्टताको आधारमा खुल्ला प्रतियोगिता) अन्तर्गत विभिन्न विषयका
प्राध्यापक र सह–प्राध्यापक पदमा आवेदन दिने न्यूनतम योग्यता पुगेका उम्मेदवारहरुको अन्तरवार्ता
देहायको कार्यक्रम अनुसार त्रि.वि. सेवा आयोगको कार्यालय, कीर्तिपुरमा संचालन हुने भएकोले
सम्वन्धित सवैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । अन्तरवार्तामा सम्मिलित हुने
उम्मेदवारहरुले आफुले आवेदन साथ पेश गरेका कागजातहरुको सक्कल प्रमाण पत्रहरु अन्तरवार्ताको
दिन ल्याउनु पर्ने छ । कथम् कदाचित उक्त फाराममा दिइएको विवरण अन्यथा ठहर हुन आएमा सो
आवेदन उपर कुनै कारवाही नहुने व्यहोरा पनि सूचित गरिन्छ ।

download

डाउन्लोड गर्नुहोस 

2075/02/04

त्रिभुवन विश्वद्यिालय
सेवा आयोगको कार्यालय
लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन तथा अन्तरवार्ता सम्वन्धी सूचना

त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको कार्यालयवाट इन्जिनियरिङ्ग अध्ययन संस्थान अन्तर्गतका विभिन्न क्याम्पसहरुको लागि प्रकाशित विज्ञापन नं. १४÷२०७२÷०७३ (खुल्ला प्रतियोगिता) अन्तरगत विभिन्न विषयका उप–प्राध्यापक, प्रशिक्षक र सहायक प्रशिक्षक पदमा आवेदन दिई लिखित परीक्षामा सफल भएका उम्मेदवारहरुको रोल नं. त्रि. वि. सेवा आयोगको निर्णयानुसार प्रकाशित गरिएको छ । लिखित परीक्षामा सफल भएका उम्मेदवारहरुको अन्तरवार्ता देहायको कार्यक्रम अनुसार त्रि. वि. सेवा आयोगको कार्यालयमा हुने भएकोले सम्वन्धित सवैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

download

डाउन्लोड गर्नुहोस 

2075/01/12

त्रिभुवन विश्वविद्यालय
सेवा आयोगको कार्यालय
लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन तथा अन्तरवार्ता सम्वन्धी सूचना
त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको कार्यालयवाट विभिन्न निकायका लागि प्रकाशित भएको
विज्ञापन नं १०÷२०७२–०७३ (विशेष आन्तरिक खुल्ला प्रतियोगिता) अन्तरगत विभिन्न पदमा
आवेदन दिई लिखित परीक्षामा सफल भएका उम्मेदवारहरुको नाम त्रि. वि.सेवा आयोगको
निर्णयानुसार प्रकाशित गरिएको छ । नाम प्रकाशित भएका उम्मेदवारहरुको अन्तरवाता देहायको
कार्यक्रम अनुसार त्रि. वि. सेवा आयोगको कार्यालय, कीर्तिपुरमा संचालन हुने व्यहोरा सम्वन्धित
सवैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । अन्तरवार्तामा सम्मिलित हुने
उम्मेदवारहरुले आफुले आवेदन साथ पेश गरेका कागजातहरूको सक्कल प्रमाण पत्रहरू
अन्तरवार्ताको दिन ल्याउनु पर्ने छ । कथम् कदाचित उक्त फारममा दिइएको विवरणमा अन्यथा
ठहर हुन आएमा सो आवेदन उपर कुनै कारवाही नहुने व्यहोरा समेत जानकारी गराइएको छ ।

download

डाउन्लोड गर्नुहोस 

2075/01/08

त्रिभुवन विश्वविद्यालय
सेवा आयोगको कार्यालय
अन्तरवार्ता सम्वन्धी सूचना
त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको कार्यालयवाट विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थान अन्तर्गतका
क्याम्पसहरुका लागि प्रकाशित भएको विज्ञापन नं ४÷२०७३–०७४ (प्राज्ञिक विशिष्टताको आधारमा
खुल्ला प्रतियोगिता) अन्तर्गत विभिन्न विषयका प्राध्यापक र सह–प्राध्यापक पदहरुमा आवेदन दिने
न्यूनतम योग्यता पुगेका उम्मेदवारहरुको अन्तरवार्ता देहायको कार्यक्रम अनुसार त्रि.वि. सेवा आयोगको
कार्यालय, कीर्तिपुरमा संचालन हुने भएकोले सम्वन्धित सवैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित
गरिएको छ । अन्तरवार्तामा सम्मिलित हुने उम्मेदवारहरुले आफुले आवेदन साथ पेश गरेका
कागजातहरुको सक्कल प्रमाण पत्रहरु अन्तरवार्ताको दिन ल्याउनु पर्ने छ । कथम् कदाचित उक्त
फाराममा दिइएको विवरण अन्यथा ठहर हुन आएमा सो आवेदन उपर कुनै कारवाही नहुने व्यहोरा पनि
सूचित गरिन्छ ।

download

डाउन्लोड गर्नुहोस 

2074/12/16

त्रिभुवन विश्वविद्यालय
सेवा आयोगको कार्यालय
अन्तरवार्ता सम्वन्धी सूचना
त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको कार्यालयवाट इन्जिनियरिङ्ग अध्ययन संस्थानका लागि प्रकाशित
भएको विज्ञापन नं १३÷२०७३–०७४ (खुल्ला प्रतियोगिता) अन्तर्गत विभिन्न विषयका प्राध्यापक र
सह–प्राध्यापक पदमा आवेदन दिने न्यूनतम योग्यता पुगेका देहायका उम्मेदवारहरुको अन्तरवार्ता
निम्नलिखित कार्यक्रम अनुसार त्रि.वि. सेवा आयोगको कार्यालय, कीर्तिपुरमा संचालन हुने भएकोले
सम्वन्धित सवैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।...

download

डाउन्लोड गर्नुहोस 

2074/12/04

त्रिभुवन विश्वविद्यालय
सेवा आयोगको कार्यालय
अन्तरवार्ता स्थगित सम्वन्धी सूचना
त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको कार्यालयवाट मिति २०७४ फागुन २१ गते
गो.प.मा प्रकाशित भएको सुचना अनुसार विज्ञापन नं ६÷२०७३÷०७४ (प्राज्ञिक
विशिष्टताको आधारमा खुल्ला प्रतियोगिता) अन्तरगत सिभिल इन्जिनियरिङ्ग विषयको
प्राध्यापक पदको अन्र्तवार्ता मिति २०७४ चैत्र ६ गते विहान ११ वजे देखि..

download

डाउन्लोड गर्नुहोस 

2074/11/28

त्रभुवन विश्वविद्यालय
सेवा आयोगको कार्यालय
अन्तरवार्ता सम्वन्धी सूचना
त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको कार्यालयवाट विभिन्न अध्ययन संस्थान अन्तर्गतका
क्याम्पसहरुका लागि प्रकाशित भएको भएको विज्ञापन नं ४÷२०७३–०७४ (प्राज्ञिक विशिष्टताको
आधारमा खुल्ला प्रतियोगिता) र विज्ञापन नं ६÷२०७३–०७४ (प्राज्ञिक विशिष्टताको आधारमा खुल्ला
प्रतियोगिता) अन्तर्गत विभिन्न विषयका प्राध्यापक र सह–प्राध्यापक पदहरुमा आवेदन दिने न्यूनतम
योग्यता पुगेका उम्मेदवारहरुको ...

download

डाउन्लोड गर्नुहोस 

2074/10/26

त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको कार्यालय अन्तरवार्ता सम्वन्धी सूचना
त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको कार्यालयवाट चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानका लागि प्रकाशित
भएको भएको विज्ञापन नं १४÷२०७३–०७४ (आन्तरिक प्रतियोगिता) अन्तर्गत विभिन्न विषयका
प्राध्यापक र सह–प्राध्यापक पदहरुमा आवेदन दिने न्यूनतम योग्यता पुगेका उम्मेदवारहरुको अन्तरवार्ता
देहायको कार्यक्रम अनुसार त्रि.वि. सेवा आयोगको कार्यालय, कीर्तिपुरमा...

download

डाउन्लोड गर्नुहोस 

2074/10/26

त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको कार्यालय अन्तरवार्ता सम्वन्धी सूचना
त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको कार्यालयवाट इन्जिनियरिङ्ग अध्ययन संस्थानका लागि प्रकाशित
भएको भएको विज्ञापन नं १२÷२०७३–०७४ (आन्तरिक प्रतियोगिता) अन्तर्गत विभिन्न विषयका
सह–प्राध्यापक पदहरुमा आवेदन दिने न्यूनतम योग्यता पुगेका देहायका उम्मेदवारहरुको अन्तरवार्ता
देहायको कार्यक्रम अनुसार त्रि.वि.सेवा आयोगको कार्यालय, कीर्तिपुरमा...

download

डाउन्लोड गर्नुहोस 

2074/10/26

त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको कार्यालय अन्तरवार्ता सम्वन्धी सूचना
त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको कार्यालयवाट इन्जिनियरिङ्ग अध्ययन संस्थानका लागि प्रकाशित
भएको भएको विज्ञापन नं ११÷२०७३–०७४ (आन्तरिक प्रतियोगिता) अन्तर्गत विभिन्न विषयका
प्राध्यापक पदहरुमा आवेदन दिने न्यूनतम योग्यता पुगेका उम्मेदवारहरुको अन्तरवार्ता देहायको कार्यक्रम
अनुसार त्रि.वि. सेवा आयोगको कार्यालय, कीर्तिपुरमा....

download

डाउन्लोड गर्नुहोस 

2074/10/18

त्रिभुवन विश्वविद्यालय
सेवा आयोगको कार्यालय
अन्तरवार्ता सम्वन्धी सूचना
त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको कार्यालयवाट चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानका लागि प्रकाशित
भएको विज्ञापन नं ५÷२०७२÷०७३ (आन्तरिक प्रतियोगिता) अन्तर्गत नसिंङ्ग विषयको सह–प्राध्यापक
पदमा

download

डाउन्लोड गर्नुहोस 

2074/10/18

त्रिभुवन विश्वद्यिालय
सेवा आयोगको कार्यालय
लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन तथा अन्तरवार्ता सम्वन्धी सूचना
त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको कार्यालयवाट प्रकाशित भएको विज्ञापन नं. १६÷२०७२÷०७३ (आन्तरिक
प्रतियोगिता) अन्तरगत विभिन्न प्राविधिक पदमा...

download

डाउन्लोड गर्नुहोस 

2074/10/18

त्रिभुवन विश्वविद्यालय
सेवा आयोगको कार्यालय
लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन तथा अन्तरवार्ता सम्वन्धी सूचना

download

डाउन्लोड गर्नुहोस 

2074/09/07

त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको कार्यालय
लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन तथा अन्तरवार्ता सम्वन्धी सूचना
त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको कार्यालयवाट विभिन्न निकायका लागि प्रकाशित भएको विज्ञापन नं
२५÷२०७२–०७३

डाउन्लोड गर्नुहोस
2074/09/02

त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको कार्यालय
स्थगित भएको अन्तरवार्ता संचालन सम्वन्धी सूचना

डाउन्लोड गर्नुहोस
2074/02/25

त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको कार्यालय

 अन्तरवार्ता स्थगित सम्वन्धी सूचना

डाउन्लोड गर्नुहोस 
 2074/02/17 विज्ञापन नंं ८÷२०७२÷०७३ (विशेष आन्तरिक खुल्ला प्रतियोगिता) अन्तर्गत

गृह विज्ञान विषयकोअन्तरवार्ता सम्वन्धी सूचना

डाउन्लोड गर्नुहोस 
2074/02/16 त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको कार्यालय
स्थगित भएको अन्तरवार्ता संचालन सम्वन्धी सूचना
डाउन्लोड गर्नुहोस
2073/12/10 त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको कार्यालय
स्थगित भएको अन्तरवार्ता संचालन सम्वन्धी सूचना
डाउन्लोड गर्नुहोस
2073/12/09

त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको कार्यालय
स्थगित भएको अन्तरवार्ता संचालन सम्वन्धी सूचना

डाउन्लोड गर्नुहोस
 

त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको कार्यालय अन्तरवार्ता स्थगित सम्वन्धी सूचना
विज्ञापन नंं ७÷०७२÷०७३ (खुल्ला प्रतियोगिता) र विज्ञापन नंं ८÷२०७२÷०७३

डाउन्लोड गर्नुहोस