त्रिभुवन विश्वविद्यालय
सेवा आयोगको कार्यालय


लिखित परिक्षा तथा अन्तर्वार्ता सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना

2076/02/16

त्रिभुवन विश्वविद्यालय
सेवा आयोगको कार्यालय
उपप्राध्यापक पदको लिखित परिक्षाको समयतालिका परिबर्तनसम्बन्धी सूचना

download

डाउन्लोड गर्नुहोस

2076/01/26

त्रिभुवन विश्वविद्यालय
सेवा आयोगको कार्यालय
लिखित परीक्षा सम्वन्धी सूचना

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका विभिन्न अध्ययन संस्थान तथा संकायहरु अन्तरगतका विभिन्न क्याम्पसहरूका लागि निम्न लिखित विषयहरुका उप–प्राध्यापक पदमा आवेदन दिने न्यूनतम योग्यता पुगेका उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षा देहायको कार्यक्रम अनुसार इन्जिनियरिङ्ग अध्ययन संस्थान पुल्चोक क्याम्पस, पुल्चोकमा हुने भएकोले सम्वन्धित सवैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

download

डाउन्लोड गर्नुहोस

2074/12/16

त्रिभुवन विश्वविद्यालय
सेवा आयोगको कार्यालय
कम्प्युटर सम्वन्धी ज्ञान प्रयोगात्मक परीक्षा सम्वन्धी सूचना
त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको कार्यालयवाट विभिन्न नियकायको लागि प्रकाशित भएको विज्ञापन नं
१८÷२०७३–०७४ (खुल्ला प्रतियोगिता) अन्तरगत निम्नलिखित पदमा आवेदन दिने न्यूनतम योग्यता पुगेका देहायका
उम्मेदवारहरुको कम्प्युटर सम्वन्धी ज्ञान प्रयोगात्मक परीक्षा मिति २०७४ वैशाख ४ गते देखि इन्जिनियरिङ्ग
अध्ययन संस्थान सूचना तथा संचार प्रविधि केन्द्र पुल्चोकमा संचालन हुने भएकोले सम्बन्धित सबैको जानकारीका
लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।...

डाउन्लोड गर्नुहोस

2074/11/24

त्रिभुवन विश्वविद्यालय
सेवा आयोगको कार्यालय
लिखित परीक्षाको मिति र समय परिवर्तन सम्वन्धी सूचना
त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको कार्यालयवाट मिति २०७४ चैत्र २२ गतेको
गो.प.मा प्रकाशित सूचना अनुसार विज्ञापन नं १७÷२०७३÷०७४ (आन्तरिक
प्रतियोगिता) अन्तरर्गत विभिन्न प्रशासनिक पदको दोश्रो पत्रको लिखित परीक्षा हुने
मिति र समयको तालिकामा दोश्रो पत्रको समय २ः३० वजे देखि हुनु पर्नेमा १ः३०
वजे देखि हुन गएकोले सच्याइएको र प्राविधिक सहायक (कम्प्युटर) र सहायक
पुस्तकालय पदमा आवेदन गर्ने उम्मेदवारहरुको परिक्षा कार्यालय सहायक पदसंग
जुध्न गएकोले उक्त पदहरुको परिक्षा देहायको कार्यक्रम अनुसार हुने व्यहोरा
सम्वन्धित सवैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

download

डाउन्लोड गर्नुहोस

2074/11/24

त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको कार्यालय लिखित परीक्षा सम्वन्धी सूचना
त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको कार्यालयवाट प्रकाशित भएको विज्ञापन नं
१७÷२०७३÷०७४ (आन्तरिक प्रतियोगिता) अन्तरर्गत विभिन्न प्रशासनिक पदमा आवेदन
दिने न्यूनतम योग्यता पुगेका उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षा देहायको कार्यक्रम अनुसार
हुने भएकोले सम्वन्धित सवैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।
लिखित परीक्षाको लागि प्रवेश पत्र मिति २०७४ चैत्र १२ गते देखि त्रि. वि. सेवा आयोगको
कार्यालय कीर्तिपुरमा वितरण गरिने छ ।

download

डाउन्लोड गर्नुहोस