त्रिभुवन विश्वविद्यालय
सेवा आयोगको कार्यालय


अत्यन्त जरुरी सूचना

प्रकाशित मिति विवरण पुरा विवरण
2075/10/04

त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोग
प्राध्यापन सेवाका प्रतियोगिका कृति मूल्याङ्कनका
आधार तथा सूचकहरु

download

डाउन्लोड गर्नुहोस

2075/09/09

त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोग
(शैक्षिक पदका लागि)
आवेदन फाराम

download

डाउन्लोड गर्नुहोस 

2075/09/09

अनुसूचि ५ र ६
(विनियम १८ को उपविनियम (१) संग सम्वन्धित)
प्राध्यापक, सहप्राध्यापक र उपप्राध्यापक पदको खुल्ला प्रतियोगिताको लागि
पुस्तक तथा अनुसन्धानात्मक कृति मूल्याङ्कन फाराम

download

डाउन्लोड गर्नुहोस 

2075/06/18

अनुसूचि २
(विनियम १३ को उपविनियम (१) संग सम्वन्धित)
प्राध्यापक र सहप्राध्यापक पदको आन्तरिक प्रतियोगिताको लागि
अनुसन्धान तथा कृति मूल्याङ्कन फाराम

download

डाउन्लोड गर्नुहोस 

2075/05/31

त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोग
(शैक्षिक पदका लागि

download

डाउन्लोड गर्नुहोस 

2075/05/31

(विनियम १३ को उपविनियम (१) संग सम्वन्धित)
प्राध्यापक र सहप्राध्यापक पदको आन्तरिक प्रतियोगिताको लागि
अनुसन्धान तथा कृति मूल्याङ्कन फाराम

download

डाउन्लोड गर्नुहोस 

2075/05/31

अनुसूची ७
(विनियम २३को उपविनियम (१) सँग सम्बन्धित)
क्याम्पस र विभागका शिक्षकहरूको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फाराम

download

डाउन्लोड गर्नुहोस