त्रिभुवन विश्वविद्यालय
सेवा आयोगको कार्यालय


अत्यन्त जरुरी सूचना

प्रकाशित मिति विवरण पुरा विवरण
2075/06/18

अनुसूचि २
(विनियम १३ को उपविनियम (१) संग सम्वन्धित)
प्राध्यापक र सहप्राध्यापक पदको आन्तरिक प्रतियोगिताको लागि
अनुसन्धान तथा कृति मूल्याङ्कन फाराम

download

डाउन्लोड गर्नुहोस 

2075/05/31

त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोग
(शैक्षिक पदका लागि

download

डाउन्लोड गर्नुहोस 

2075/05/31

(विनियम १३ को उपविनियम (१) संग सम्वन्धित)
प्राध्यापक र सहप्राध्यापक पदको आन्तरिक प्रतियोगिताको लागि
अनुसन्धान तथा कृति मूल्याङ्कन फाराम

download

डाउन्लोड गर्नुहोस 

2075/05/31

अनुसूची ७
(विनियम २३को उपविनियम (१) सँग सम्बन्धित)
क्याम्पस र विभागका शिक्षकहरूको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फाराम

download

डाउन्लोड गर्नुहोस